Glöm inte de särbegåvade eleverna

Idag skriver jag på Skolvärldens debattsida om de utmaningar skolan står inför när det gäller att möta och stimulera de allra mest begåvade eleverna, de som i forskningen kallas särbegåvade elever. Jag föreslår bland annat att en del förstelärartjänster kan inriktas mot att utveckla undervisningen för dessa elever och att satsningar på spetsundervisning måste fördjupas, inte rullas tillbaka.

Här är artikeln:

Glöm inte de särbegåvade eleverna

”Jag vantrivdes i skolan, från första klass. Jag tror att jag använde min begåvning för att försöka vara så mycket som möjligt som alla andra. Om man inte får vara sig själv så är det en grogrund för depressioner”. Citatet kommer från en tidigare ordförande i föreningen Mensa.

En eller två elever i varje klass beräknas i snitt vara särbegåvade. Dessa barn utmärks ofta av att de lär sig snabbare, ställer nya frågor, har hög intelligens och har höga krav på sin prestation. Går det ”automatiskt” bra för dessa elever i skolan? Nej, tyvärr inte.

För arbetsmarknader i snabb omställning handlar framtidens konkurrenskraft om att ta vara på människors förmåga att ställa nya frågor istället för att svara på gamla. För Stockholms och Sveriges del är det avgörande att ta tillvara just de här egenskaperna.

Men för många av just dessa elever sker istället det motsatta: de får inte alls tillräcklig stimulans i skolan. ”Jag tyckte att det var slappt, det var inget driv i undervisningen, så jag struntade i att gå dit”, sa en särbegåvad elev. Ofta blir följden underkända betyg och skolmisslyckanden som resultat.

Folkpartiet införde i regeringsställning spetsklasser med riksintag och möjligheten att låta elever till exempel läsa en gymnasieklass i högstadiet eller gå en universitetskurs i gymnasiet. I Stockholm har Folkpartiet varit med och startat flera spetsklasser, senast i Sturebyskolan och Engelbrektsskolan.

Spetsreformen har varit avgörande för elever som äntligen fått undervisning som passar dem bättre. Det är bra, men det räcker inte. Alla elever måste få utvecklas till toppen av sin förmåga. Här är fem åtgärder som skolor, kommuner och regering måste vidta för alla elevers rätt att lyckas:

  • Kunskaper om hur man ser och undervisar särbegåvade måste föras in i såväl lärarutbildningarna som i lärarnas fortbildning. Det kommer att krävas mer än skriftligt stödmaterial – för många lärare är omställningen enorm.
  • Elever och lärare måste kunna använda sig av modern teknik och datorer i skolan. Undervisning i programmering är bra, men får inte handla bara om att ”knacka kod”, utan om att upptäcka logik, kreativitet och systematik.
  • Skolorna bör skapa mentorsnätverk där en del förstelärartjänster kan inriktas på att stödja särbegåvade elever i de ämnen de är särskilt intresserade av.
  • Grund- och gymnasieskolor samt högskolor måste samverka för att göra det möjligt för fler elever att läsa de kurser de vill och kan. Regeringen måste se över och förbättra möjligheter för elever att tillgodogöra sig högskolekurser som de läser under gymnasietiden.
  • Satsningarna på spetsundervisning och spetsklasser måste utvecklas, inte rullas tillbaka.

Att underlätta för särbegåvade barn handlar inte om att skapa fler ”högpresterande” barn, utan om att acceptera alla barn för vad de är och ge dem möjligheter att utvecklas. Svensk skola måste fortsätta att utveckla snabbspår och fördjupning liksom särskilt stöd. Annars är vi snart tillbaka i den gamla socialdemokratiska utjämningsskolan som fokuserar på att alla ska klara godkänt, men inte mycket mer.

Lotta Edholm (FP)
oppositionsborgarråd i Stockholms stad

Kunskap i fokus på Sturebyskolan

Stureby entré

Välkommen till Sturebyskolan!

Sturebyskolan är en F-9-skola i södra Stockholm med ungefär 1060 elever och ett 70-tal lärare under ledning av rektor Elisabeth Meckbach. I princip samtliga elever som går ut nionde klass på Sturebyskolan blir behöriga till gymnasiet och meritvärdet har stigit från 222,6 år 2010 till 236,5 år 2013. Idag hade jag förmånen att få besöka skolan för att höra hur skolan gör för att lyfta sina resultat ännu mer.

För några år sedan började ett förändringsarbete på skolan, berättar rektor Elisabeth Meckbach. Skolledning och arbetslag bestämde sig då för att verkligen vara tydliga både mot sig själva, mot elever och mot föräldrar vad skolan står för, vad eleverna ska lära sig och varför. Resultatet har blivit en skola där få saker sker av en slump. Övningarna är genomtänkta för att passa elevers olika behov och olika lärstilar. ”Vi har helt ändrat vårt sätt att arbeta, numera ger vi väldigt sällan skrivuppgifter ’bara för att’ utan alla uppgifter ska fylla ett syfte”, som en lärare uttryckte det. Skolans kunskapsfokus verkar också ha givit resultat – när Skolinspektionen var på besök fick skolan inte någon enda anmärkning.

Aulan ställs i ordning inför kvällens föräldramöte

Aulan ställs i ordning inför kvällens föräldramöte

 

Hela vägen från förskoleklassen arbetar man med trygghetsregler. Ett verktyg är ”måltavlor” som finns i varje klassrum, för att eleven och klassen ska kunna se hur man ligger till. I de olika ämnena har man kunskapshjul som fylls med gröna tårtbitar allt eftersom eleven blir klar med uppgifterna. De som snabbt fyller sina kunskapshjul kan gå före – i den tredjeklass jag besökte hade flera elever redan börjat med fyrans matematik. Med hjälp av kunskapshjulen uppmuntras eleverna att reflektera över vad övningarna består i, vad de gör och varför.

Skolan arbetar med stadens lässatsning både genom egen läsning, högläsning, boksamtal, läsveckor och särskilda biblioteksvärdar som utses bland eleverna. Skolans gedigna arbete har fått till följd att åk 3:ornas resultat på de nationella proven i svenska har höjts – samtliga tredjeklassare fick godkänt i år!

 

I skolbiblioteket arbetar både en bibliotekarie och en lärare i svenska. Veckovisa besök i klasserna varvas med särskilda läsveckor.

I skolbiblioteket arbetar både en bibliotekarie och en lärare i svenska. Veckovisa besök i klasserna varvas med särskilda läsveckor.

 

På Sturebyskolan är arbetet med trygghet och studiero högt prioriterat. När lektionerna börjar tar både elever och lärare av sig uteskor, jackor och kepsar. Klassens mobiltelefoner förvaras i en särskild låda på katedern. Arbetsro står i centrum och eleverna utvärderar tillsammans med lärarna hur arbetsron har varit och om något behöver förändras för att det ska bli bättre. Detta har givit resultat – den femteklass jag besökte visade stolt upp resultatet från sin elevenkät, som visade på resultat högt över stadens snitt.

I femteklassen fick jag tillfälle att lära mig mer om hur det funkar i ett klassrum anpassat till elever med hörselnedsättning som har cochleaimplantat. Den som har ordet talar i en särskild mikrofon anpassad för att fungera med elevens implantat.

Jag besökte också klass 7B där jag fick titta på ett teknikprojekt som klassen precis blivit klar med. Lite diskussioner om höstens val hanns också med. En flicka undrade vad Folkpartiets politik för skolan handlade om. ”Ju mer man lär sig i skolan, desto mer kan man bestämma över sitt eget liv som vuxen. Det är därför vi tycker skolan är så viktig”, sa jag då.

Jag fick också fika med lärare och fritidsledare, för att höra lärarnas åsikter om skolans arbetssätt, likabehandlingsarbete och ordningsfrågor.

Från vänster: Elisabeth Meckbach (rektor), Malin Atterling, Dennis Serwadda, Pia Wenger, Jenny Palmqvist och jag. Sittande från vänster: Elin Hjort, Thomas Bergström, Gunilla Axelsson.

 

Sturebyskolan erbjuder lärarstödd läxhjälp och har sportlovsskola för elever som riskerar att hamna efter. I sommar kommer skolan för första gången ordna ett särskilt ”mattekollo” för de elever som behöver extra stöd i matematik. I höst börjar dessutom en spetsklass i matematik, dit elever tas in efter antagningsprov. Spännande!

Mitt besök avslutades med lunch i skolrestaurangen: köttbullar och gräddsås med en gedigen salladsbuffé.

Tack för besöket!

stureby mot matsal

Grönskande omgivningar på väg till skolrestaurangen

 

Stureby mat

 

 

Adolf Fredrik får filial

Image

Adolf Fredriks musikklasser. Foto: Stockholms stad.

Adolf Fredriks musikklasser är en av Stockholms mest välkända skolor och erbjuder en unik sång- och körprofil. Det är därför inte så konstigt att skolan är extremt populär. Varje år ansöker drygt 1000 elever om plats på skolan. För att kunna möta söktrycket kommer utbildningsnämnden under 2014 att utreda möjligheten att inrätta en filial till Adolf Fredrik, i Norr- eller Söderort. Detta berättade jag om i fredagens ABC

Skolan tvingas i dag, på grund av det stora söktrycket, säga nej till elever som uppfyller alla kvalitetskrav efter avlagda färdighetsprov. Vi vill därför erbjuda fler musikaliska talanger möjligheten att gå i musikklasserna. Om allt faller väl ut kan en filial till Adolf Fredrik vara igång redan till höstterminen 2015. Alla barn har rätt att nå sin fulla potential i skolan.

Läs mitt pressmeddelande här.

Straffa inte de studiebegåvade eleverna

”Alla måste ha rätt att hitta rätt”, skriver Sofia Nerbrand i gårdagens lucköppning i SvD:s adventskalender. Dagens lucka rymmer en text från 2007 om behovet av en skola som inte offrar de studiebegåvade eleverna.

”– Jag vantrivdes i skolan, från första klass. Jag tror att jag använde min begåvning för att försöka vara så mycket som möjligt som alla andra. Om man inte får vara sig själv så är det en grogrund för depressioner” sa då, 2007, den dåvarande ordföranden i föreningen Mensa apropå sin tid i skolan. Han kunde berätta om den delen av den socialdemokratiska skolpolitiken som manade till kollektivets sammanhållning på den individuella utvecklingens bekostnad.

Att skolan ska kunna se både den extra studiebegåvade eleven och den som behöver extra stöd är en viktig, men tyvärr fortfarande kontroversiell del av en liberal skolpolitik. Alla elever har rätt att söka kunskap för sin egen skull. Många särbegåvade elever upplever sig utsatta och ifrågasatta för sin kunskapstörst. Det är givetvis förödande.

För någon vecka sedan kunde jag berätta att ytterligare två skolor – Engelbrektsskolan och Sturebyskolan – fått godkännande om att starta spetsklass i matematik från och med nästa läsår. De sällar sig till Spånga grundskola som vid höstterminsstarten startade sin spetsklass  – med goda erfarenheter efter det första halvåret.

Att skolan ska kunna ge extra utmaningar till den elev som behöver det är inte bara en självklarhet. Det är en nödvändighet. Hur kontroversiellt det fortfarande än tycks vara.

Spetsklasser startar på Engelbrektsskolan och Sturebyskolan

Svensk skola har länge haft svårt att utmana och sporra elever med en stor talang för teoretiska ämnen, till exempel i matematik. Genom spetsutbildningar ges även dessa elever  möjligheten att nå sin fulla potential. Alla elever i skolan, även de allra mest studiebegåvade, har rätt att få utvecklas och lära sig mer. Det är därför glädjande att det under läsåret 2014/2015 kommer att starta två helt nya spetsklasser i Stockholm.

Engelbrektsskolan och Sturebyskolan har av Skolverket blivit godkända att starta spetsutbildning i matematik från årskurs 7 och kommer således att sälla sig till Spånga grundskola, där spetsklasser med inriktning på matematik och naturorienterande ämnen bedrivs sedan i höstas. Läs mer i mitt pressmeddelande.

Matematiken är ett av skolans viktigaste ämnen och utgör en grund för ett fungerande samhälle. Vi behöver alla hjälpas åt för att lyfta fram matematikens betydelse och stimulera till goda matematikkunskaper. Stockholmslyftet i matematik är en mycket viktig pusselbit i detta arbete. Spetsklasserna i matematik är en annan.

Stureby och Spånga satsar på spetsklasser

Sturebyskolan och Spånga grundskola ansöker om att få starta spetsklasser i grundskolan från och med 2012. Två utmärkta skolor som nu vill ge elever som brinner för matematik respektive naturvetenskap en utbildning utöver det vanliga. Om detta berättade även Radio Stockholm i dag.

Svensk skola har alltför länge haft svårt att utmana elever som har stor talang i t ex matte eller språk. Resultatet av den oförmågan är tyvärr ofta att elever tappar intresset. Att talang och intresse går till spillo på grund av skolans oförmåga att möta elevernas behov av utmaningar, är bedrövligt. Därför är jag oerhört glad över att Stockholm redan nästa år kan få en eller två skolor med spetsklasser. Att skolorna riktar in sig på matematik och naturvetenskap, två ämnen där vi verkligen behöver lyfta resultaten, är förstås extra bra.

Skolbesök: Sturebyskolan

Jag har precis kommit tillbaka från ett mycket intressant besök från Sturebyskolan, som ligger i södra delarna av Stockholm. Sturebyskolan är en stor skola med lite mer än 900 elever, från förskoleklass till årskurs 9.

Sturebyskolan har valt att dela in skolan i olika inriktningar för att alla elever som går där ska kunna läsa ämnen som intresserar just dem. Skolan erbjuder bl a klasser med fördjupade studier inom matematik och naturvetenskap. Undervisningen i dessa ämnen sker i ett högt tempo och under det sista året erbjuds eleverna att läsa in gymnasiets A-kurser i matematik och engelska. Detta är möjligt genom ett samarbete med Farsta gymnasium där elever och lärare bl a möts genom en IT-baserad plattform.

Läs mer