Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘skolpolitik’

Karin Wanngård (S) fortsätter att försöka lappa ihop en utbildningspolitik på DN (7/2). Tyvärr har hon missat att i stort sett alla förslagen redan är genomförda, eller är på väg att bli det. Här kan ni läsa min replik som var inne i helgen.


Förslagen från S redan genomförda

Under Folkpartiets ledning pågår sedan 2006 den största förändringen av vårt utbildningssystem sedan den allmänna folkskolan infördes på 1800-talet. Reformerna har ett långsiktigt fokus på tydliga kunskapskrav, trygga klassrum och en uppvärdering av läraryrkets status. Mycket arbete återstår naturligtvis. Stora förändringar tar tid att sätta sig.

Om Socialdemokraterna på riktigt hade varit intresserade av att följa kunskapsresultaten och att försöka höja kvaliteten i skolan så skulle de under sin tid vid makten ha ökat resurserna till skolan och infört nyckeltal och mätningar av elevernas kunskaper. Så var inte fallet. Folkpartiet har som ansvarigt för skolpolitiken tillfört mer resurser till skolan – år för år – än (S) någonsin gjorde. En av våra första åtgärder efter maktskiftet var att börja mäta elevernas kunskapsutveckling, med till exempel läsutvecklingsscheman och skriftliga omdömen för att på ett tidigt stadium sätta in rätt stöd för varje enskild elev. Socialdemokraterna har alltid varit duktiga på att lova vitt och brett i opposition, men när det väl gäller har historien visat att det bara varit tomma löften.

Självklart finns det bekymmer i Stockholms skolor, och att höja gymnasiebehörigheten är den viktigaste uppgiften just nu. Rektorer och lärare jobbar stenhårt varje dag för att fler ska nå kunskapskraven och för att skolan ska vara en lugn och trygg plats. Den ständiga svartmålningen från Socialdemokraterna bidrar knappast till skolornas tuffa arbete.

I Stockholm är det omkring 14 procent av eleverna som inte når behörighet till gymnasiet. Det är alldeles för många. Ändå är det viktigt att kunna jämföra resultatet med socialdemokratiskt styrda Göteborg och Malmö, där 18 procent respektive cirka 20 procent av eleverna inte är behöriga till gymnasiet. I jämförelse ligger alltså Stockholms resultat högre både i faktiska betyg och i resultaten på de nationella proven, samtidigt som fler stockholmselever blir godkända i kärnämnena. Men det är inte bra nog. (mer…)

Read Full Post »

Idag har Jan Björklund och Tina Acketoft presenterat Folkpartiets nya skolprogram ”Sikta mot stjärnorna”. Den största nyheten är förslaget att införa betyg från årskurs 4, vilket är bra bl a för att föräldrarna ska få tidig och tydlig information om hur barnen presterar i skolan. Dessutom stärker tidiga betyg bilden av att skolan är viktig och ska tas på allvar.

Programmet tar upp en lång rad viktiga reformer som jag hoppas blir verklighet inom en snar framtid.

Läs mer om rapporten här. http://www.folkpartiet.se/ImageVault/Images/id_18977/scope_0/ImageVaultHandler.aspx

Read Full Post »

Socialdemokraterna har nu vaknat upp i skolfrågorna. Något yrvaket hävdar de att man i mångt och mycket håller med folkpartiet, men ändå inte. Naturligtvis är det välkommet att sossarna i staden nu äntligen tycks ha något att säga, men det känns lite sent påkommet så här en och halv vecka före valet. Under de gångna fyra åren har partiet knappt märkts i skoldebatten, annat än för att säga att man är emot allt Alliansen förelår. De egna förslagen har lyst med sin frånvaro.

Vad har då socialdemokraterna föreslagit i kommunfullmäktige? Under fyra år som snart gått sedan maktskiftet har socialdemokraterna lagt sex motioner som berör skolan. Dessa behandlar vegetariska tisdagar i skolan, skolans roll i att stärka de nationella minoriteterna, demolering av de skriftliga omdömena, hårdare kontroll av skolor och förskolor, inrättande av vidareutbildning för vårdpersonal samt förbättringar av rutiner av förskoleköken.

En del kanske skulle säga att det är ett smula magert för att komma från ett parti som säger sig ha höga ambitioner inom skolområdet.

Read Full Post »

Socialdemokraterna i Stockholm presenterar i dag sitt skolprogram för kommande mandatperiod. Föga förvånande handlar det mycket om resurser och ganska lite om kunskap, trygghet och studiero. Några av förslagen är bra, och ligger väl i linje med den politik Folkpartiet fört i fyra år. Fortbildning för lärare, ökad lärarbehörighet,  och bra skolbibliotek är några frågor som det redan idag är stort fokus på. Det är bra att Socialdemokraterna nu har utvecklat någon som helst idé om hur de vill förbättra skolan.  För det har de inte haft under de senaste fyra åren.

Socialdemokraterna har i fyra års tid utfäst löften om mer resurser till skolan. Erfarenheter från tidigare S-styre i Stockholm är dock att man lovar runt i opposition, men håller tunt i verkligheten. Folkpartiet har under 4 år ökat grundskolans resurser med 15% (lågstadiet) respektive 13% (mellan- och högstadiet). Socialdemokraternas ökning 2003-2006 var 10% respektive 9%. När det gäller gymnasieskolan har vi ökat resurserna med 10% på fyra år, mot ynka 2% under (S) styre.

Nu lovar Socialdemokraterna att satsa en halv miljard om året i 4 år på skolan. En i mitt tycke lite svag satsning  – under den här mandatperioden har vi ökat resurserna med 2,5 miljarder. Dessutom riskerar (S) halva miljard att ätas upp om ansvaret för grundskolan återförs till stadsdelsnämnderna. När skolan för tre år sedan centraliserades till utbildningsnämnden ökade andelen resurser till undervisning från 52% av skolbudgeten till 61% (källa: Skolverket). Risken är stor att effekten blir omvänd om skolan återförs till stadsdelarna. En tioprocentig minskning av undervisningsbudgeten innebär en minskning med ca 600 miljoner – dvs hela den utlovade S-satsningen skulle ätas upp.

En titt på Socialdemokraternas initiativ i fullmäktige de senaste fyra åren ger ytterligare vägledning om vad som väntar Stockholms skolor i händelse av en rödgrön valseger. Listan nedan är en sammanställning av (S) initiativ i fullmäktige åren 2006-2010. Innehållet är  knapphändigt. Socialdemokraterna har under hela mandatperioden väckt sex motioner om skola. Roger Mogert, borgarråd och socialdemokraternas talesman i skolfrågor, har endast väckt tre motioner och två interpellationer under fyra års tid.

1. Grundskolan återförs till stadsdelsnämnerna (budgetkrav). Effekten av det blir troligen kraftigt minskade anslag till undervisningen. När utbildningsnämnden tog över ansvaret för grundskolan ökade andelen av skolans resurser som går till undervisning från 52% till 61%.

2. Betygsliknande skriftliga omdömen avskaffas (motion till fullmäktige).

3. Det blir vegetariska tisdagar på alla skolor (motion till fullmäktige)

Socialdemokraterna har därtill motionerat om nationella minoriteter, mer kontroll av fristående verksamheter, vidareutbildning för vårdpersonal och förbättrade rutiner i förskoleköken. Inte en enda motion handlar om kunskap, läsning, trygghet eller studiero.

När Folkpartiet var i opposition 2002-2006 skrevs mer än dubbelt så många motioner och interpellationer än vad Socialdemokraterna har gjort denna mandatperiod. Då handlade det bland annat om skriftliga omdömen, redovisning av skolk i terminsbetygen, plan mot mobbning och kränkande behandling, ordningsomdöme, spetsklasser, öronmärkning av förskolans resurser, särskolans framtid och SFI-peng. Samtliga förslag har vi nu genomfört. Även Sten Nordin kommenterar socialdemokraternas utspel i dag.

Socialdemokraternas politik har under de senaste åren präglats av ett genuint ointresse för skolan. Att man nu föreslår en rad åtgärder som redan är sjösatta är väl ett exempel på att partiet inte ens bemödat sig att ta reda på fakta. Det är en smula pinsamt.

Read Full Post »

Dagens Nyheter skriver i dag om att kunskapsskillnaderna mellan flickor och pojkar ökar. Det är en trend som funnits i många år. Tjejerna drar ifrån. De får allt bättre betyg, medan killarnas resultat står stilla eller rentav försämras.

Dessbättre verkar det nu som om skolorna i Stockholms stad brutit den trenden. Kvalitetsredovisningen för stadens grundskolor, som utbildningsnämnden antog i december förra året, visar att andelen pojkar som blivit godkända i alla ämnen ökade från 73 procent 2008 till 75 procent 2009. Andelen godkända flickor ligger högre, men stilla över tid, pendlandes på mellan 78 och 79 procent. Även det genomsnittliga meritvärdet ökade något mer för pojkar än för flickor. För pojkar ökade det från 212 poäng till 214. För flickor från 232 till 233.

Nu är det naturligtvis inte på det sättet att det vore bra om tjejernas resultatförbättringar avstannade. Tvärtom. Givetvis behöver alla i en allt mer globaliserad värld mer kunskaper, såväl tjejer som killar. Men det är bra att killarna knappar in. Det är helt enkelt en jämställdhetsfråga.

Read Full Post »

I fredags var jag på skolbesök hos Adolf Fredriks musikklasser. Det är landets äldsta profilskola, grundad redan 1939, då under namnet Stockholms Sångklasser. Det är en överväldigande upplevelse att få vara med på en av skolans sånglektioner när fler än hundra mellanstadieelever stämmer upp!

Eleverna tränar sång 5-7 timmar varje vecka, men  i övrigt är Adolf Fredrik en helt vanlig kommunal grundskola i Stockholm med alla vanliga ämnen och all annan vardaglig skolverksamhet. Det innebär att kraven på både elever och personal är mycket höga. Eleverna måste få möjlighet att både utveckla sina musikaliska talanger och att prestera goda resultat i de andra ämnena.  Eleverådets ordförande menade att skolan för det mesta har en stor lyhördhet för elevernas åsikter när det gäller planeringen i skolan.

Adolf Fredrik är en extremt populär skola – omkring 1.100–1.200 intresserade söker varje år till de 180 platser som finns (sex stycken årskurs 4-klasser). Avhoppen är mycket få.

Tänk att Socialdemokraterna en gång i tiden ville lägga ner denna skola! Det var när Socialdemokraternas skolpolitik blommade ut som värst, med likriktning som högsta mål. Ingen skola skulle få utmärka sig. Dessbättre räddade väljarna skolan genom att rösta bort det dåvarande socialdemokratiska styret.

Alla stockholmare vet att Adolf Fredriks musikklasser är ett kännetecken för Stockholm, något att vara verkligt stolta över. Tusentals stockholmare får varje år möjlighet att lyssna på skolans olika körer. En sångskola i världsklass!

Read Full Post »

Stadsrevisionen har granskat rektorernas roll och ansvar i Stockholms kommunala skolor. Rapporten visar att samtliga rektorer uppfattar sitt uppdrag som tydligt, både när det gäller nationella regler och det som är formulerat i stadens styrdokument som budget, skolplan, utbildningsnämndens verksamhetsplan. Rektorerna är också överens om att det finns ett stort utrymme och en stor frihet för rektorerna att forma sin egen organisation.

Det glädjer mig mycket! Det är precis den skolpolitik som jag som skolborgarråd arbetar för, och som vi gick till val på och fick väljarnas förtroende för. Det är inte jag, eller andra politiker, som ska detaljstyra skolorna eller gå in och överpröva rektorernas beslut. Staden ska ha tydliga mål – men det är rektorerna, såsom de kompetenta och meriterade pedagogiska ledare de är, som ska se till att målen verkställs på den egna skolan.

Detta hade inte varit möjligt utan den organisationsförändring av skolan som var bland det första vi genomförde när vi valdes att leda Stockholm. Ansvaret för grundskolorna överfördes till utbildningsnämnden. Tidigare låg ansvaret för grundskolan hos stadsdelsnämnderna, vilket gjorde det svårare att skapa en likvärdig skola i hela staden, men lättare för de lokala socialdemokratiska stadsdelspolitikerna att vara klåfingriga och peta i rektorernas arbete. Nu går socialdemokraterna till val på att återföra skolorna till stadsdelsnämnderna. Socialdemokraterna litar uppenbarligen inte på självständiga och professionella rektorer.

Revisorerna påpekar dock att en av tankarna med att överföra grundskolorna till utbildningsnämnden, att uppnå ökad samverkan mellan grundskola och gymnasieskola, ännu inte uppfyllts. Det är viktigt att ta till sig den kritiken. Även detta syfte med att flytta ansvaret för grundskolan till utbildningsnämnden måste vi arbeta för att nå.

Read Full Post »

Older Posts »

%d bloggare gillar detta: