riddaren 18 bild

Stockholm växer som aldrig förr. Det är mycket positivt. Fler människor betyder fler händer och hjärnor som kan skapa morgondagens välfärd och välstånd i Stockholm. Det är glädjande att så många vill bli stockholmare.

Men den starka befolkningstillväxten är också en utmaning. Det skapar ett tryck på fler bostäder, fler skolor, mer och bättre kollektivtrafik, nya bibliotek, fler förskolor, ny infrastruktur.

För oss folkpartister är det viktigt att om- och tillbyggnaden av Stockholm sker i samklang med den vackra stad vi har idag. I stenstaden och på Stockholms malmar råder en sammanhållande skala med en byggnadshöjd på fem till sex våningar. Gatumiljön har byggts upp över lång tid med många inbördes olika fastigheter av varierande funktion och ursprung. Vi ska värna detta karaktäristiska gaturum och den sammanhålla stadsbild som är karaktäristisk för Stockholms centrala delar.

Den 10 april kommer Stockholms stads stadsbyggnadsnämnd att rösta om uppförandet av ett stort kontorskomplex vilket innebär rivning av Astoriahusets flygel (hela huset även kallat Riddaren 18) mot blivande Sofie Almquists plats, en del av Nybrogatans nuvarande och i än högre grad blivande gaturum.

Fastigheten, som uppfördes 1873 efter ritningar av arkitekten Julius Frosell för Stockholms Byggnadsförening, är utförd i putsad nyrenässansstil och är grönklassad enligt stadens byggnadsantikvariska klassificeringssystem. Fastigheten ligger väl synlig från det populära gångstråket som Nybrogatan utgör. Samfundet St Erik beskriver byggnaden så här: ”Den långsträckta eleganta huvudfasaden är en symmetrisk, tredelad palatsfasad, där mittdelen framträder med parvis kopplade fönster och två valvformade entréportar.” Nedan ursprungsritningen:

Astoriahuset ritning

Det är sant att huset har skador men den opartiska undersökning som Stadsbyggnadskontoret har låtit genomföra konstaterar: ”Helt klart är att byggnaden måste genomgå ett omfattande renoverings- och förstärkningsarbete. Detta gäller i högre grad för huskroppen mot gården än den som ligger utmed Nybrogatan. Det går inte att dra den slutsatsen att byggnaderna har en pågående sättning som motiverar en rivning med det underlag som föreligger för detta utlåtande.” Även Stockholms stadsmuseum har framfört detta: ”Genom det underlag som finns framtaget framgår det inte tydligt att den del som vetter mot Sofia Almquists plats är i så dåligt skick att en rivning kan motiveras.”

En annan aspekt av den föreslagna rivningen är att Stockholms stadsmuseum varnar för att rivningen av Astoriahusets flygel kan få konsekvenser för hur man ser på rivningar av stenhus i hela Stockholms innerstad: ”Många fastigheter i staden ha problem med sättningsskador, men det kan inte tas som intäkt för rivningar eftersom det skulle riskera att utarma stadens kulturhistoriska värden. Här ser Stadsmuseet en fara i att Riddaren 18 kan bli prejudicerande.”

På platsen för Astoriahusets flygel avser fastighetsägaren, som nämnts ovan, bygga ett stort kontorskomplex som ska bli väsentligt högre än nuvarande byggnad och uppta nästan hela den nuvarande innegården. Folkpartiet har vid flera tillfällen uttryckt uppfattningen att de centrala delarna av Stockholms innerstad inte ytterligare ska kontoriseras. Ett av de stora problemen som citysanerarna lämnade efter sig är just att City nästan helt saknar bostäder – vilket motverkar en väl fungerande och trygg stadsmiljö.

Redan när förslaget om rivning av 1870-talshuset och byggnationen av det nya kontorskomplexet var uppe i stadsbyggnadsnämnden i augusti 2013 ville Folkpartiet att man skulle se över möjligheterna att bevara huset. Dessvärre var det en uppfattning som inte delades av Moderaterna och Socialdemokraterna i nämnden som i en ohelig allians körde över Folkpartiets initiativ. När stadsbyggnadsnämnden nu slutgiltigt ska godkänna förslaget och överlämna det till kommunfullmäktige kommer vi att framföra denna ståndpunkt.

Läs mer: 1800-talshus rivs trots protester
Läs mer: En ny rivningsvåg rullar in över Stockholm

Annonser

3 Comments »

  1. Ett hus i en stad ägs inte bara ägaren, den ägs också av staden och dess innevånare. Om ägaren inte har lust eller pengar att bevara huset, måste det bli möjligt att expropriera det för att kunna ordna en auktion och säljas till den som vill och kan rädda huset! Det verkar alltid lätt att expropriera för att riva , vore ännu lättare för att bevara! I Sundsvall ska kommun expropriera privata hem för att rivas då man ska bygga en hamnterminal som sen kommer att ägas av ett privat aktiebolag, kommunen går in med 400 milj. med en break even på 50 år , det kan inte vara lagligt i ett rättssamhälle att det får användas på sättet!
    Alla städer och köpingar runt Sverige som fått sina centrum förstörda av p.garage och köplador, nu flyttar dessa ut till motorvägskorsningar och lämnar ett förött centrum bakom sig! Behövs kanske ett grundlagsskydd för äldre hus i någon form? Allt som finns har vi bara som lån från kommande generationer!

  2. Sagda Moderater och Socialmoderater beter sig egenmäktigt. De har bara mandat att utföra det som deras uppdragsgivare vill, d.v.s väljarnas vilja och då formulerar jag frågan: Är detta väljarnas vilja?

    Om inte så kan sagda partier som parasiterar på detta lägga ned projektet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s