Kammarrätten i Göteborg har, till skillnad från förvaltningsrättens tidigare beslut, beslutat att en familj som tillhör en konservativ del av en religion har rätt till hemskolning då den kommunala skolan i Göteborg inte kan tillgodose deras speciella behov. Barnen riskerar enligt föräldrarna att bli mobbade eftersom de ser annorlunda ut, och har behov av bön och specialmat.

Den nya skollagen har skärpt möjligheterna till hemundervisning, synnerliga skäl behövs, till skillnad från tidigare när religion eller föräldrarnas åsikter kunde vara anledningen. Det är oerhört olyckligt att kammarrätten i Göteborg nu bedömer att religion, enligt den nya skollagen, kan vara en anledning att hålla barnen hemma. Skolan ska vara öppen för alla. Det finns många barn med speciell kosthållning som får sina behov tillgodosedda, och ett aktivt antimobbningsarbete ska ske på varje skola. Jag har svårt att se att inte också detta kan ske i Göteborg. Gissningsvis handlar detta fall om föräldrar som till varje pris vill hålla sina barn borta från det öppna samhället och som inte under några omständigheter kommer vara positiva till en skolgång i en skola med barn som inte tillhör samma religiösa grupp.

Vi har liknande fall i Stockholms stad, och jag har tidigare skrivit om hur maktlösa vi kommunpolitiker står inför föräldrar som trots viten fortsätter isolera sina barn i hemmet. Att denna isolering istället ska sanktioneras och att de beslut vi tar i utbildningsnämnder över hela landet för att få barn till skolan ska tillintetgöras är oerhört allvarligt. Alla barn i Sverige har rätt att gå i skolan och deras föräldrar är skyldiga till att se till att de går dit. Den grundskola man skickar sina barn till ska vara en skola med tillstånd som följer läroplanens mål, en grundskola som inspekteras och som måste leva upp till grundläggande krav på undervisningen. Denna åsikt är för övrigt oerhört provocerande för dessa religiösa grupper som snarast maniskt attackerar den som inte tycker att det är acceptabelt att barn från religiösa hem får undermålig undervisning.

Eller ska vi godkänna att vissa elever, ofta flickor, ska hållas hemma från skolan för att deras föräldrar inte vill att de kommer i kontakt med samhället? För att de klär sig på ett sätt som avviker från normen? Grupptillhörighet manifesteras i en kvinnas klädsel världen över, en följd av de sexistiska värden som ofta härskar. Att denna klädsel ska anses vara ett skäl att hålla barnen hemma från skolan cementerar flickornas utsatthet och legitimierar deras föräldrars åtskillnad av könen. Jag fasar för de instängda livsöden vi dömer dessa barn till med kammarrättens goda minne. Jag hoppas verkligen att Göteborgs stad begär att Högsta förvaltningsrätten prövar frågan.

Annonser

40 Comments »

 1. Det är mycket märkligt för att inte säga skrämmande att höga liberala politiker inte känner till demokratins viktigaste principer. En av de viktigaste är att staten inte får tvinga medborgare in i situationer som andra, även, staten (läs vissa politiker) men inte föräldrarna vill. Detta gäller även skolan.

  Barn skall enligt lag erbjudas undervisning, inte tvingas in i en viss skola. Däremot har även föräldrarna skyldighet att skydda barnen och se till att de får en bra undervisning.

  Vad är då problemet? Inte minst judar har väl alltid var mycket välutbildade. Att de inte skulle ge sina barn bra undervisning är nästan kränkande. Dessa judiska föräldrar är säkert minst lika intelligenta och välutbildade som politikerna. Och de har rätt och skyldighet att själva uppfostra barnen om de kan och vill,

  Det är främst de tvättäkta kommunisterna och numera även humanisterna som brukar anse sig veta bättre än föräldrarna på hur man uppfostrar barn. Det är tänkvärt att just kristna och judiska föräldrar ofta fråntagits sina barn i diktaturstater som Sovjet, Kina och Nazityskland,

  Även i Sverige fråntogs frikyrkliga sina barn i Sverige på 1800-talet för att tvångsundervisas och tvångsdöpas. Har liberalerna glömt denna frihetskamp?

  • Fast här knyter Lennart knut på sig själv när denna lilla frireligösa grupp med tvång ska få isolera sina barn från omvärlden. Är det frihet?

   • You’re making the assumption that your world – and the Utopia the politicians want to build – is what everyone wants and that negative rights have no place in it. According to this doctrinaire Marxism, I have the right to like and support it but not dislike and oppose it. Is that freedom? No, True freedom and liberty is the right to say no. And isn’t it ironic that the whole educational infrastructure in Sweden was borrowed from a system that opposed freedom and was designed precisely to control people by telling them what was good for them? It is surely a bitter irony that professing liberals would so eagerly perpetuate a system birthed by a minority Prussian aristocratic class seeking to perpetuate its own privileges and impose their own worldview on the masses and so readily adapted by every communist and fascist totalitarian régime the world over to indoctrinate people into uncritically accepting the political fad of the day? We should be over the politically obsessive and narcissistic compulsiveness certain politicicans that wants to force everyone body to conform to a single set of values. Have we learned nothing from the horrors of the 20th century and what happens when you try to stamp out individualism?

    You, Lotta and I may not like the lifestyle of the family in Göteborg that won its right to be different but that does not give us the right to force them to be us or anyone else. Distilled to its basic core, what you and Lotta are in reality saying is that élitists like yourselves are superior to them and have the ‘right’ to force them to be like you.

    No thanks, we don’t need a 21st century Hitlerite doctrine dressed up and pretending to be liberalism. Sweden somehow bypassed true liberty and needs to discover it before it gets shunted into a fascist backwater and becomes doomed to repeat the same mistakes as the politicians of the last century.

  • De är två olika typer av friheter som här står i motsats till varandra:

   1. Föräldrars frihet att få bestämma vad de anser är bäst för sina barn, utan att mot sin vilja påtvingas något från utomstående, t.ex. staten.

   2. Barns frihet att själva få välja sin trosinriktning utan att först ”hjärntvättas” (starkt indoktrineras) av sina föräldrar.

   Jag skulle helst se att man kunde förena dessa två friheter, t.ex. att tillåta hemundervisning om syftet är att barnen ska få en socialt trygg miljö under sin uppväxttid, med nära och trygg kontakt med sina föräldrar, samt en för barnen skräddarsydd pedagogik.

   Problemet är att man i det läget har svårt att kontrollera att samma barn inte också utsätts för väldigt vinklad undervisning, t.ex. avseende etik och religion. Hur kan man säkerställa att den hemundervisade barnen får lära sig att föräldrarnas religion är den enda rätta och alla andra är syndiga och fel? Den offentliga skolan är tänkt att säkerställa att alla barn får en chans att få mer objektiva kunskaper om de här områdena. Observera ”kunskaper”, barnen kan fortfarande, under föräldrars inflytande, välja trosinriktning fritt, men nu med förhoppningsvis mer nyanserad bild av alternativen, inklusive ateism osv.

   I det här sammanhanget kan jag tycka att religiöst grundade friskolor är en styggelse som inte är ett dugg bättre än hemundervisning.

   • Lite skrivfel där. Menade ”Hur kan man säkerställa att de hemundervisade barnen inte får lära sig att föräldrarnas religion är den enda rätta och alla andra är syndiga och fel?”

   • Problemet är att det enda som får läras ut i dagens samhälle är ateism. Bara ateism anses av vissa neutralt, vilket det ju absolut inte är för en annan troende, oavsett vilken religion man har. I själva verket har den majoritet i världen som har en religiös tro svårast med ateism. Varför skulle då just det läras ut som varande sant och vetenskapligt?

    Vi har redan världens mest sekulariserade samhälle fastän vi lever i ett land som byggs upp på kristna värderingar, och därför hittills varit extremt fritt och bra. Men vi är snart mer religionsfientliga i Sverige än i gamla förtryckarstaten Sovjet. Som kristen har jag alls inget emot att judarna och andra, även ateister har full frihet att ägna sig åt sin tro, tvärtom. Det hindrar givetvis inte att vi kan ha och diskutera olika uppfattningar.

    Överhuvudtaget är religionsfriheten den kanske allra viktigaste och mest grundläggande mänskliga rättigheten, Det var i alla fall den första friheten man tillkämpade sig i de första riktiga demokratierna,

    • Religionsundervisningen må möjligen ha förändrats radikalt sedan jag gick i grundskolan på 80-talet, men såvitt jag vet så tar skolundervisningen inte ställning för eller emot någon religion eller ateism över huvud taget.

     Skolan försöker lära ut fakta om de olika religionerna: deras trossatser, ursprung, kultur och kuturhistoria, geografiska spridning, riter, m.m. Skolan säger inte att ateism är mer rätt än något annat. Den ger kunskap som ämnar ge barnet en god kunskapsgrund inför sitt personliga val av trosuppfattning.

     I s.k. konfessionella/religiösa friskolor däremot har det visat sig att det förekommer starkt snedvriden undervisning. Såvitt jag vet tillåts konfessionella friskolor att KOMPLETTERA undervisningen med fördjupning inom den ”egna” trosuppfattningen, men det är INTE tillåtet att låta detta genomsyra den ordinarie religionsundervisningen, eller f.ö. undervisningen i något annat ordinarie skolämne, t.ex. historia, där vetenskapligt grundad evolutionsteori ska ges företräde framför konfessionellt grundad kreationism.

     Och jag upprepar att det även rör sig om barnens religionsfrihet, vilken kräver visst inflöde av kunskap utifrån, som inte filtreras genom föräldrars potentiellt fundamentalistiska hållning.

     • ”där vetenskapligt grundad evolutionsteori”

      Fel. Evolutionsteorin är en trosuppfattning som predikas som fakta i skolan, dvs en helt egen religion. Alltså lika snedvridet.

      Rätt ska vara rätt…

      • Fel, och det gör mig lite upprörd att det finns människor som inte förstår detta. Evolutionsteori är inte en trosuppfattning i den mening som kreationismen är det.

       Evolutionsteori är den enligt samlad vetenskaplig expertis mest sannolika förklaringen till vad vi ser omkring oss. Den kommer att vara den ”vetenskapligt grundade” teorin som lärs ut i skolorna tills vetenskapen genom nya rön får fram en annan förklaring som stämmer med observationer och klarar öppen kritisk granskning. Denna nya förklaring kommer då att ta över som den gällande vetenskapligt grundade teorin kring vårt och vår världs ursprung.

       Skillnaden är att vetenskapligt grundad teori tål kritisk granskning, stämmer med observationer och får ifrågasättas, samt kan och kommer att bytas ut om det kommer fram bättre alternativ. Inget av detta gäller den teologiskt grundade kreationismen, och det är också anledningen till att kreationism möjligen har en plats i skolans religionsundervisning och i samhällskunskapen (i egenskap av politiskt fenomen), men inte inom skolans naturvetenskapliga ämnen eller inom historieämnet.

        • Du missar poängen. Det är skillnad på en vetenskaplig teori och en teologisk trosuppfattning. Även om båda kan vara fel så finns det fundamentala skillnader emellan dem:

         1. En teologisk trosuppfattning är i de flesta fall en från religösa autoriteter bestämd sanning, som inte får ifrågasättas. En vetenskaplig teori kommer nerifrån, från vilken forskare som helst (även om här givetvis också finns makthierarkier), får ifrågasättas av vem som helst och så sker också kontinuerligt.

         2. En teologisk trosuppfattning uppfattas av den troende som korrekt även om den strider mot observationer, och vidmakthålls in absurdum till motbevisen blir såpass överväldigande att det förefaller löjeväckande att behålla den. En vetenskaplig teori uppfattas av ”den troende” som korrekt exakt så länge som den förefaller utgöra den bästa förklaringen till gjorda observationer. Om en ny teori dyker upp som bättre förklarar observerade fenomen så byts den gamla teorin ut mot den nya.

         3. En teologisk trosuppfattning kräver att få vara ensam och oemotsagd. Det får inte finnas någon annan trosuppfattning som strider mot den gällande, för det är då hädelse. Inom vetenskapen är det istället vanligt förekommande att det samtidigt finns flera olika teorier för att förklara ett och samma fenomen. Oftast är en av dem dominerande, men det är inte alltid fallet.

         Så det handlar alltså inte om huruvida den vetenskapliga teorin är mer rätt eller fel än den teologiska trosuppfattningen, eller om den ena eller den andra går att bevisa. Det handlar om hur teorierna ”handhas”, hur de får ifrågasättas osv.

         • Du har fel, det är faktiskt precis tvärtom.

          Religion ifrågasätts hela tiden du bevisar det själv med dina invändningar, medan vetenskapliga påståenden i vår tid är detsamma som en tro som inte får ifrågasättas. Inte minst av oss vanliga medborgare.

          Sanningen om vetenskapen är ju att den hela tiden går framåt och förändras. Vem undervisar idag med utgångspunkt för vetenskapen för 100 år sedan? Hela tiden upptäcks nya saker, som går direkt emot tidigare forskning. Detta är helt OK, bara man tillåts ifrågasätta allt, även vetenskap.

          Just den attityden är det farligaste, att många ser vetenskapen som en gudomlig uttolkare som vet allt och aldrig kan ha fel.

          Dessutom, många forskare (ca 35 procent) enligt en forskning i Oxford tror på Gud men INTE på evolutionen t ex på det sättet att den skulle förklara livets uppkomst.

         • Du missar också poängen min vän. Hamnar man i slutändan i Big bang, så handlar det faktiskt lika mycket om att tro, som att folk tror på Gud. Saken är den, att det presenteras som fakta i skolan. Det skulle vara mer ärligt att kalla det för vad det är, teorier, som är mycket svårt att bevisa. Eller helt enkelt säga att det handlar om en slags tro.

          Dina punkter om trosuppfattningar (vilka jag inte tycker stämmer) kan du lika gärna byta ut mot tron på Big bang.

    • Nej, så är det inte. Barnen får lära sig mycket lite om ateism i skolan, mycket mindre faktiskt än om religion. Formuleringar som ”Gud finns inte” finns inte i våra läroböcker. Däremot är skolan religiöst neutral. Det är det enda möjliga om man ska ha religionsfrihet i skolan. Men för vissa föräldrar är det ju viktigt att barnen ska hjärntvättas i den egna religionen i stället för att tänka själva.

     • Håller inte alls med Dig. Fråga alla som gått genom skolan de senaste åren vilken livsåskådning som skolan förmedlat. Inte är det kristen tro.

      Den enda självklara svaret på vad som är normalt, vem/vad som skapat allt osv.besvaras utifrån utgångspunkten att det inte finns en gud. Den livsåskådningen säljs in som en vetenskaplig sanning.

 2. Lotta Föräldrarna har rätt att bestämma om sina barns utbildning utifrån deras religiösa eller filosofiska åsikter. Det är en mänsklig rättighet som Sverige nonchalerar! FY jag skäms för Sverige och sådana politiker som du!

 3. All systems, including the state’s, filter knowledge based on the perspective, interpretive point-of-view, or prejudice, of the curriculum developers. There is no such thing as an unfiltered system. Lurking behind every one of them is an unproved (and ultimately unprovable) world view because of the finiteness of human knowledge at any one point in historical time. There are such complex arrays of assumptions that make nonsense of an over-arching a single view that does justice to every view.Therefore all systems are ‘fundamentalist’ in one respect or another, including the state’s.

  • Visst, med filosofi kan man få allting att verka godtyckligt. Men vi har ändå i Sverige ett samhälle som är grundat i religionsfrihet och att lärdom ska vara vetenskapligt grundad. Man kan givetvis framföra kritik mot hur välgrundad och pålitlig vetenskapen är (läs t.ex. http://bloggar.tidningencurie.se/kimmoeriksson/), men för att parafrasera Churchill så är det det bästa vi har.

   Den svenska staten har med sin skolpolitik ingen ambition att förhindra föräldrarna att fostra sina barn i sin egen troslära. Däremot ämnar skollagen till att denna fostran ska ske utanför skoltid. Den verkar också ämna se till att BARNENS rätt till religionsfrihet i någon mån skyddas, genom att inom skolan ge barnen kunskaper om flera olika religioner, inte bara föräldrarnas, samt allmänt ge dem kunskaper som inte är teologiskt utan vetenskapligt grundade.

   Hur kan det vara fel att garantera att barnen får kunskap, oavsett det gäller religioner, matematik eller slöjd?

   För att återknyta till grundfrågan i den här diskussionen: är det bra eller dåligt att det har blivit betydligt mer restriktivt med hemundervisning i Sverige, och är det bra eller dåligt att det kom en dom i Kammarrätten som förefaller vända på kuttingen igen åt det mer tillåtande hållet?

   Mitt svar är ”det finns för- och nackdelar”.

   Fördelen är att jag tycker det borde vara möjligt för föräldrar att skydda sina barn från den ofta ganska brutala värld som många skolor utgör, och ge barnen en tryggare uppväxt och lärotid.

   Nackdelen är att jag ser ett allvarligt problem med att öppningen kan missbrukas för att ge barn en alltför snäv världsbild, inte bara inom religion, utan även inom etik, kultur, historieskrivning m.m. Vore det t.ex. OK om ett par övertygade nazister tilläts hemundervisa sina barn om t.ex. modern historia med förintelsen och andra världskriget?

 4. Min utgångspunkt i detta har hela tiden varit barnets rätt till skolgång, något som stadgats i Sverige sedan 1842. Svensk lagstiftning skiljer sig från många andra länders genom att den tar ställning för barnets rättigheter och inte för föräldrarna. Jag anser fortfarande att skolans roll inte endast är att överbringa kunskap utan också att bidra till socialisering och ge möjlighet att utfrån sina egna, förvärvade kunskaper kunna ta ställning till hur man leva sitt liv när man blir vuxen.

  • Hej Lotta! Jag förstår din hållning, men har svårt att förstå att du med den kallar dig ”liberal”. Rätt till skolgång måste ju innebära möjlighet att avstå från den rätten – annars blir det per definition ett tvång. Problemet med att låta skolan ta över föräldrarnas fostrande roll är att det finns minst 20 gånger fler barn än vuxna i skolan, och att föräldrarna saknas ofta i skolan. Vad menar jag med det? Jo, barn är ofta väldigt själviska och omogna när det gäller att fostra andra barn, vilket ofta leder till grupptryck och mobbning. Normala föräldrar bryr sig betydligt mer om sina barn än vad klasskamrater och även lärare gör, och det är därför de har givits huvudansvaret för att fostra sina egna barn. De flesta hemundervisade barn är betydligt mer sociala än majoriteten av barn som går i vanlig skola – det visar sig tydligt om man träffar och lär känna hemundervisade barn. Att de sedan presterar bättre akademiskt (också bevisat i forskning) borde vara av intresse för vår nations välstånd. De åsikter du ger uttryck för är socialistiska/kommunistiska, i det avseende att barnen tillhör staten och skall indokrineras med de idéer staten för tillfället anser vara de rätta. Den åsikten får du givetvis ha, men när en majoritet av Sveriges föräldrar förstår att du har den är jag tveksam till att de lägger sin röst på ditt parti i fortsättningen, eftersom jag förstått att de flesta inom ditt parti är socialister/kommunister i denna och fler frågor.

  • Ingen vill frånta barnen rätten till skolgång, men jag tror du har problem med att skilja på rätt och skyldighet. I Sverige har vi inte längre rätten, utan skyldigheten. Något som är väldigt bakåtsträvande för oss att förvärra på 2000-talet (2011 års lagändring). Det är vi och Tyskland som går emot strömmen och gör vårt bästa för att ignorera vetenskapliga studier. Och Sverige verkar, åtminstone vad som är känt offentligt, göra det av ren rädsla för det annorlunda.

   Skolans roll senaste 150 åren har varit väldigt viktig för den industriella revolutionen och tiden som följde, men vi är förbi det nu. Du får tänka på att 150 år är löjligt lite tid. Att säga ”vi har gjort så här i 150 år, alltså får inte du göra annorlunda” är läskigt att höra från en politiker i vad man skulle kunna inbilla sig är ett demokratiskt samhälle.

   Framtiden är inte det kommunistiska, bakåtsträvande samhälle ni föreställer er. Om vi inte ska invadera Norge förstås, för att uppnå det målet kanske det är rätt väg.

 5. ”Maniskt attackerande” beskriver snarast Lotta Edholms artikel. Blotta idén att någon vill stå utanför systemet får henne att tappa koncepterna. Tydligen kommer 109% av dagens elever få hemundervisning om inte den judiska familjens barn släpas till skolan. Vad säger det om dagens svenska skola och Edholms inställning till eleverna och deras familjer?

  Om jag vore Lotta Edholm skulle jag fixa den egna skolans fel och brister, och därmed göra skolan så attraktiv att den blev det självklara alternativet för alla.

  Eller också skulle jag ta konsekvenserna av mina åsikter och förespråka kibbutz-uppfostran av alla barn i syfte att befria dem från föräldrarnas förtryck. Det har förvisso inte lett till större framgångar (kibbutzbarnen sätter inte sina egna barn i kibbutz), men varför låta fakta komma ivägen för ideologin?

 6. Tack Lotta! Som ett barn till extremt religiösa föräldrar tackar jag skolan som gav mig allmänbildning, vänner och mindre censurerad syn på världen samt chans att välja själv med tiden.

  • Allt detta fick jag också, i hemundervisningen. Tänka sig, vi som är hemskolade är också tänkande individer som ifrågasätter och söker svar på frågor om allt. Man växer upp, gör val, går in i vuxenlivet som alla andra.

   Verkar finnas många som fasar inför tanken om hemundervisning. Ta reda på verkligheten istället för att demonisera och göra kränkande och nedlåtande kommentarer om människor man inte känner. (Det sista gällde förstås inte dig Elina, utan generellt många kommentarer i ämnet) Tänk på att det handlar om ambitiösa föräldrar som lägger ner och offrar mycket tid på att utbilda sina barn, och det handlar inte om universitets- eller ens gymnasienivå.

   • Obs att jag inte på något sätt vill kritisera alla hemundervisande föräldrar eller hemundervisade barn. Jag pekar bara de risker som finns med att tillåta hemundervisning ”hur som helst”. En av riskerna är just att det hemundervisade barnets religionsfrihet kan riskera att kränkas av barnens föräldrar utan att det upptäcks. Tycker du Roger att den risken ska ignoreras helt?

    • Jag har aldrig hört talas om hjärntvätt av hemundervisade barn. Att barn följer den tro som föräldrarna har är rätt så naturligt. Nu är jag så pass gammal att jag hunnit se hur barn gjort sina val när de kommit till den punkten. Det är många som väljer en helt egen väg. Jag kan bara tala om min egen erfarenhet. Vad är din erfarenhet av ”riskerna” med hemundervisning?

     Skolan har naturligtvis fördelar, t ex när det gäller att upptäcka missförhållanden i familjer, men själv är jag av den uppfattningen att det inte är att kränka barn att förmedla något jag själv tror på.

 7. Tydligen tycker FP och Alliansen att Sverige har rätt att bryta mot de mänskliga rättigheterna och Europakonventionen i denna fråga. Alliansen kritiserar andra regeringar/regimer för brott mot de mänskliga rättigheterna osv, men när det kommer till hemmaplan är det fritt fram för politisk förföljelse. Skandal!

 8. Lotta, du refererar till 1800 talet då skolan startade och barnens rätt.
  Det är 2012 idag och tiderna har förändrats!

  Du verkar tänka på svart pedagogik och bestraffning och att föräldrar stänger inne sina barn om de hemundervisar.

  ÅH! Du behöver inte vara orolig. De flesta hemundervisade föräldrar är oerhört medvetna och sätter fokus på sina barns bästa och undervisningens klassrum är livet och bra mår de!

  Vet du vilken kris skolan befinner sig i i dag med mobbing trots alla antimobbingsprogram och barn som tappat lusten att lära?

  Snälla! Se vad hemundervisningen växt och hur ofta sociala, trygga och framgångsrika de är. Snälla Lotta läs på och uppdatera – det är en ny tid vi lever i!amilje

  I ett demokratiskt samhälle måste man få välja! Måste utgå från att föräldrar är friska och kan göra bra val! Många föräldrar har ont i magen av all stress som barnen känner och lider med sina barn.

 9. ursäkta, men sekt passar väldigt bra som beskriving av skolor
  och skolplik kan mycket väl jämföras med frihetsberövning.

  Orienterar man lite runt i skolors och kyrkors historia, upptäcker man kanska
  snart att dessa TVÅ FENOMEN HÖR STARKT IHOP
  med hjärntvätt och just isolering.
  Statliga skolor och statliga kyrkor och statliga läroplan är inte till för barns bästa eller individens bästa eller familjens bästa.
  statliga skolor, statliga kyrkor och allt annat statligt har enbart ett syfte
  STATENS BÄSTA!

  -familjen och föräldrarna har väldigt liten makt och möjlighet att hjärntvätta eller att isolera sina barn.

  Var är respekten för andra människors värderingar och åsikter?
  Barns bästa ? Vem ska avgöra detta ?
  Barnet ? Föräldrar eller staten ?
  När barns bästa nämns är det egentligen statens bästa som avses.
  För det är nämligen statens bästa att alla barn går i skola.

  Barn kan fara illa både i skolan och i hemmet.
  Barn som har en trygg kontakt och ofta träffar sina föräldrar, far mindre illa.
  Barn har rätt till sina föräldrar.
  Barn har också rätt till sin tro, religion.
  Barn har rätt till sin ursprung, kultur och språk.
  Föräldrar är de bästa att avgöra de flesta beslut kring de egna barnen.

  Tyvärr har många föräldrar och vuxna i Sverige förlorat sin egen
  självskänsla och självförtroende och litar inte på sig själva som bra föräldrar.
  Förmodligen på grundav att många tvingats lämna ifrån sig föräldra ansvaret mycket
  tidigt och inte lärt sig och vuxit och mognat i sin föräldraroll.

  • Ja, det värsta är att politikerna är så övertygade om att de vet bättre än föräldrarna. Och det spelar ingen roll att det finns föräldrarätt enligt landets lagar och deklarationer i FN och EU mm.

   Samtidigt visar all verklighet att de barn som växer upp utan föräldrar och tas om hand av samhället har det mycket svårare än de som bor hos föräldrarna, även om föräldrarna har sina brister.

   Det må vara om man har föräldrar som super eller knarkar. Men här handlar det om att staten är rädd för att föräldrarna ger barnen fel tro.

 10. Men vänta nu, bortsett från religiös tro, hur många föräldrar är det som har kompetensen att ge sina barn en fullgod utbildning via hemundervisning? Ett extremt litet antal har den kompetens som krävs för att ge utbildning över lågstadienivå. Sen har förstås Lotta rätt i att det handlar om socialisering. Att barn till föräldrar som tillhör extrema sekter ska drabbas livet ut av föräldrarnas vilja, är det vettigt? Vi lever inte på 1300-talet utan på 2000-talet.

  • Nu blir jag förskräckt. Just DET är det extrema, att påstå att just min (läs din eller samhällets) uppfattning och tro inte endast är den enda rätta utan också måste påtvingas alla andra. Varför just Din?

   Sägs det inte ständigt att ingenting är bättre än något annat? Det är tydligt bara när Dina egna idéer ifrågasätts som Du vill ha frihet. Demokrati är ofta och framför allt att värna allas rätt mot statens.

  • Kompetensen om att ta hand om flera skolklasser samtidigt och förmågan att följa centralt planerade läroplaner samtidigt som man tar hänsyn till flera olika individuella behov i samma klass? Inte många. Det är det ju inte ens alla lärare som kan. Helt annan sak om man snackar en eller två egna barn.

   Och rena teorikunskaperna? Det är det ju sånt som barn är utmärkta på att lära sig själva om dom är motiverade (något skolan ofta väldigt effektivt får dom att inte bli), och sen får man ju som förälder lära sig med barnet. Man får sen inte glömma bort hur löjligt lite av det man lärt sig i skolan man någonsin använder igen, något som lätt läggs på tok för mycket vikt på när man väl är i skolan. Som elev trodde jag ofta att jag skulle ha nytta av det jag lärde mig, var inte förrän uppåt gymnasiet jag insåg hur mycket tid man slösade bort på skräpkunskaper.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s