Folkpartiets riksdagsledamot Gunnar Andrén skrev nyligen på SvD Brännpunkt om implikationerna av att använda trängselskattuppgifterna till annat än skatteuttag. Även Lufs Linda Nordlund och Adam Cwejman skriver idag om detta. Helt klart är detta en svår fråga och man bör vara väldigt försiktig när man gör avvägningen hur uppgifterna eventuellt ska få användas till annat än de egentligen var menade för. Tanken var ju att minska trafiken i innerstaden, inte att kartlägga medborgare i bilar.  

Trängselskatten har sedan långt innan den infördes varit en källa till het debatt och att använda skattebeslut vid trängselskattestationer för att bekämpa brott är därför djupt problematiskt. Även om det ofta i det enskilda fallet är bra, för beslutet in oss på ett sluttande plan där större och större ingrepp i medborgares integritet kan rättfärdigas, framförallt ”när ju tekniken redan finns på plats”.

Att lagstiftningen från början skulle göras vattentät mot integritetskränkande ingrepp, men att den nu alltså verkar gå att kringgå är naturligtvis problematiskt för den riksdag som var med och stiftade lagen. Men även för väljarna blir det knepigt ur ett demokratiskt perspektiv. Eftersom stockholmarna fick folkomrösta i frågan är det än viktigare att intentionerna i beslutet följs. Ingen annan än väljarna kan ju ställas till svars för beslutet att införa trängeslskatt.

Utöver det som Gunnar Andrén skriver om på Brännpunkt är det två saker jag funderar över. Det första är hur säkert systemet är mot dataintrång. Med tanke på att multinationella aktörer som Facebook, Sony och Microsoft inte kan hindra vissa uppgifter från att bli tillgängliga för utomstående undrar jag hur säkert det här systemet är.  Det andra jag stilla undrar över är hur mycket spilluppgifter som sprids när polisen ska hitta en enstaka bil. Detta är frågor värda att ta på allvar. Trängselskattesystemet är till för att minska biltrafiken, inte kartlägga stockholmarnas privatliv.

Annonser

10 Comments »

 1. Men Lotta, kan vi inte på allvar ta upp vad begreppet personlig integritet står för? Det första man ska göra vid en konsekvensanalys är att se efter vilka som skadats av att uppgifter verkligen släpps ut. Inte förivra sig in i framtiden och tänka på vad ev. ockupationsmakter skulle kunna använda register till.

  Vi har en mängd register som finns och är godkända. Dessa enorma datamassor som betalstationerna ger måste alltså genomgås av en stor organisation med syfte att kartlägga vissa personer……för att idka utpressning?

  Alltså, risken är så minimal att den är försumbar. Samhället i stort mår dessutom bättre av att gå mot en ökad öppenhet i olika avseenden, Lotta.
  Precis det som sker när man går i terapi. Inte hålla på allt om sig själv, bli ett
  med grannarna,i nte sätta upp staket mellan gårdar. Livet är för kort för att stänga in sig i en integritetsbubbla.

  Tänk om, Lotta! Gör det.

 2. Finner det olustigt att poltiken tar över min defintionsrätt över vad min personliga integritet innebär. Den är min och min enbart. Defacto är det faktiskt kränkande av just min personliga integritet att någon annan tar sig rätten att föra min talan på denna punkt.

  Detta är något som bör lyftas ur politiken. På samma sätt som att politiken inte kan bestämma vilken mat jag skall äta och när så är det slag mot grundläggande friheter att begränsa och förminska min integritet till politiska sakbeslut som rör min definitionsrätt till högst individuella gränsdragningar.

  Att mitt barns mördare eventuella mördare skulle kunnat gå fri för att polisen ej har kunnat inhämta annars tillgänglig information, för att det potentiellt och högst eventuellt skulle kränka några andra individers personliga integritet kan aldrig bli suveränt det faktum att ett brott som berört så oerhört många människors liv och skakat om deras grundläggande trygghet och tro på det allmänna.

  Skulle vi börja prioritera den eventuella personliga integriteten (eventuella eftersom den inte kan benämnas i allmänna ordalag utan empirisk data däröver) utöver brottsutredning och förebyggning då har vi en hel rättegångsbalk att riva upp. Tänker då främst på RB 24 om anhållande, häktande mm, RB 26 om kvarstad, RB 27 om beslag, kroppsvisitation och kroppsbesiktning och rb 28 om husrannsakan mm. Idag KAN polisen gå in i ditt hem eller någon annans hem enbart utefter grunden att du är att anse som skäligen misstänkt (att jämställas med till 30-40 procent bevisat att du begått gärningen) för ett brott varpå fängelse kan följa, polisen kan hämta envar till förhör som befinner sig i en omedelbar närhet till ett dråp, mord, grov våldtäckt, synnerligen grov misshandel (ja alla brott där straffskalan är lägst 4 år).

  Det är lite för sent att börja tänka på den personliga integriteten om dessa resonemang inte skall stämplas utav dubbelmoral då dom jämförs med redan befinntlig författning.

  I all denna liberalistiska ”geggamoja” undrar jag egentligen vad som är MEST kränkande mot den personliga integriteten. Att det allmänna är beredda på att göra avkall på det sociala kontraktet samtidigt som den straffbelägger den som själv tar lagen i egna händer eller att den säger att vissa brott, vissa mord, vissa människoliv var värda att offras för det stora goda.

  Filosofi och juridik bör liksom känslor och juridik sällan beblandas.

 3. Larsson, du missar ju poängen. Om ett system införs med löfte om att vissa skydd ska gälla så är det demokratiskt tvivelaktigt om regeringen sedan i efterhand upphäver dessa skydd. Hur långt den personliga integriteten ska sträcka sig är förstås något man subjektivt kan ha olika åsikter om – även om en presumtion om vidsträckt integritetsskydd är en bättre spärr mot maktmissbruk än en mindre utsträckt dito – men vi kan väl vara överens om att beslut som ändrar tidigare utfästa löften om integritetsskydd bör fattas med demokratiskt inflytande.

 4. Hej Per, vem tycker du ska sätta upp reglerna för det som ska gälla i den gemensamma delen av samhället? Ska samtliga ha egna regler som utgår ifrån deras uppfattning av rätt och fel? Eftersom det är politiken som stiftar lagar, och lagar i allra högsta grad är baserade på filosofi blir det konstigt att försöka frikoppla juridiken från filosofin. Det faktum att ”mord” på ett djur ibland inte alls bestraffas medan ett människodito gör det är inte baserat på någon platonsk grottbild av hur det ”är”. Det är snarare ett moralfilosofiskt övervägande som långt ifrån hela befolkningen tycker är rimligt.

  Ur enskilda tragedier kan man alltid hitta exempel som berör, och man för tillfället tycker berättigar till extraordinära undantag. Men någonstans måste resten av samhället dra en gräns för vad som är rimligt. I ditt exempel med barnamord kan jag exempelvis tänka mig att den som utsätts för något liknande inte kan finna någon gräns för vad samhället ska göra för att hitta mördaren, inklusive att mobilisera trafikpolisen, militär och parkeringsvakter.
  Att vissa människoliv är värda att offra för det stora goda, som du skriver, är ju någonting som sker varje dag. 30 kilometer på samtliga vägar i Sverige skulle kraftigt minska antalet olyckor, varför är vi inte beredda att införa det för att rädda liv? Att förbjuda bad skulle också drastisk minska antalet drunkningsolyckor. Exempelvis skulle man kunna sätta upp betongmurar kring all kust och samtliga sjöar. Dyrt och trist (då du själv kanske gillar att bada) tänker du? Är det en kostnad och uppoffring du inte är beredd att ta för att rädda ett barn från att drunkna?

  Det finns också en artskillnad, och inte gradskillnad mellan loggade trängselskattuppgifter och en husrannsakan. I det senare fallet har samhället överlåtit till polisen att göra avvägningen vid behov. Ägaren av lägenheten torde ju vara misstänkt för ett brott. I fallet med trängselskattens uppgifter loggas ju samtliga laglydiga resenärer, utan att de ens misstänkts för någonting. Här kanske du känner dig sugen på att slänga in ett ”Den som inget har att dölja” etc, men med det argumentet är ju installationen av kameror i folks hem inte heller något problem.

 5. Carl >> Jag är överrens med dig med att det vore mer passande att låta folket det det berör rösta om det på nytt. Och här en passos, det det berör är faktiskt bara inte stockholmare. Det berör kortfattat alla som åker bil in till Stockholm. Således är det kanske en fråga som bör lyftas på riksnivå. Att Stockholmarna skall få definiera hitpendlande uppländares, sörmländares osv gränser för den personliga integriteten så blir det återigen en kränkning på densamma. Ja, dvs om vi nu skall börja tala i termer av personlig integritet.

  Sammanfattningsvis så vore det bästa att en ny folkomröstning mobiliserades.

 6. Hej Mårten,

  Jag förstår hur du tänker. Men känn på ordet ”personlig integritet”. Bara i ordets uppbyggnad så återfinner vi varför det allmänna inte bör ha definitionsrätt över det. Likväl bör det allmänna ej heller ha definitionsrätt i mina ”personliga åsikter” eller mina ”personliga preferenser”. Argumentet att någonting inte skall vara pga över att det kränker den personliga integriteten är en icke-argumentation, den bör följas av frågor kring, vems integritet, och på vilket sätt den blir kränkt. Varför den sedan blir kränkt är dock högst irrelevant och ligger i begreppet ingretitets natur att inte egentligen behöva definieras, förklaras eller försvararas (allra helst utifrån det allmänna).

  Ett mer korrekt argument hade här varit att man ville förbjuda eller inskränka något för att det löper risk att kränka en begränsa dena fria rörlighet (och vill man då fortfarande använda sig av begreppet integritet så föreslås istället ”löper risk att kränka en allmän känsla av integritet). Skillnaden är kanske hårfin men nog desto stor.

  Det du sedan berör handlar till stor del om begeppen moral kontra juridik. Om frågan är att folk skall få ha egna åsikter om vad som är rätt eller fel så är svaret givetvis ja. Dessa återfinns i den enskildes moraluppfattning och förklarar till stor del, iaf utefter ”rational choice” teoretikernas syn på kriminologin varför brott uppkommer överhuvudtaget. Kortfattat därför att det tedde sig som rätt handling vid rätt tillfälle.

  Mer eller mindre, så länge ett samhälle inte gör en motsvarande del, eller mer därtill, mot vad den brottsuttsatte skulle göra så kommer förtroendet för rättsapparaten och det sociala kontraktet, ja i sjävla verket samhällets berättigande att försvagas och kritiseras. Vi står nog på dialektalt skilda synsätt här. Det faktum att staten (om det nu vore så) hade planterat ett chip i din hjärna för att kunna se exakt vad du är i varje sekund, gör dig faktiskt inte desto mindre fri att i stunden göra vad du vill. DÄREMOT så kommer det gravt försvåra för dig i en brottsutredning samt längre fram i en huvudförhandling. OM det faktum att du kan bli dömd för brottsutredning, DÅ är det de facto integritetskränknade enligt denna syn på den personliga integriteten. Det tycks som det allmännas definiton på min och din och våra föräldrars, ja allas olika PERSONLIGA integriteter är att vi skall kunna göra precis vad vi vill och helst komma undan med det.

  Jag tror inte vi uppfann mobiltelefoner för att vi nu skall kunna GPS triangulera vart en telefon används sist, integritetskränkande ja visst men det kan hjälpa oss påträffa försvunna personer- skall inte dessa ha rätt att försvinna även om då så ville ta sitt liv? Er poäng lyder att det är felaktigt att använda ett system för nånting annat än vad det är avsett till, speciellt om dess syfte redan fastställt genom folkomröstning.

  Min poäng är att många system har blivit mer än vad dom från början var tänkta att vara. Det skadar aldrig med en ny folkomröstning där man frågar alla det berör, för det är ett viktigt principbeslut, samt där man frånkopllar opionsbildningen från luftslott som ”personliga integritet”.

  Att vi egentligen tycker olika och bägge kan argumentera för det öppet är ett tecken på att vi lever i en sund demokrati.

  Slutligen, om polisen ges rätt att inhämta trängselavgiftsregistreringar så kommer detta innebär att det blir känt. Därmed blir det en valmöjlighet för envar, ”vill jag åka in genom tullarna och riskera att dom vet att MIN BIL färdats här eller vill jag nyttja dom allmänna kommunikationmedlen och behålla min personliga integritet intakt”.

 7. Du gör två fatala misstag bäste Per. Det första är att du blandar ihop staten med sitt våldsmonopol med övriga privata aktörer. Att teckna ett mobilabbonemang med en privat aktör är högst frivilligt. Du kan välja att inte ha mobil och du kan därmed inte spåras via gsm. Vägar är dock allmänna och ska kunna användas av alla. Om Telenor missbrukar sitt kundförtroende kommer de snart få betala ett högt ekonomiskt pris för det i form av förlorade kunder. Staten löper sällan någon sådan risk och kan agera som den finner lämpligt, vägen måste medborgaren betala för i vilket fall.
  Det andra är att du menar att jag säger mig utgå från något slags allmänintresse. Det gör jag inte och det kan aldrig någon göra, vad de än säger. Jag utgår från min personliga uppfattning som liberal bilist. Jag tycker inte det är ok att staten kartlägger var jag kör, oavsett anledning. Således borde uppgifterna förstöras i samma stund som skatten är betald. Jag menar också att i likt fallet med barnamord så måste man göra en avvägning vad som är rimligt. Då blir frågan: Är det rimligt att samtliga bilister kartläggs för att då och då gripa en mördare (dessutom torde ju personen som mördats redan vara död, således handlar det inte om att rädda liv utan att skipa rättvisa). Här står det var och en fritt att argumentera för och emot. Jag argumentera emot då jag inte tycker stater behöver veta särskilt mycket om sina medborgare. Staten är en serviceorganisation för oss, vi föds och andas inte för att staten Sverige ska fortleva.

 8. Käre Mårten,

  Rätta mig om jag har fel men är inte bara kamrorna påslagna dom tider då trängselskatten tas ut? Att säga att vägar är fria och allmänna faller i samma sekund vi inte kommer till ett läge där alla har tillgång till bil, drivmedel och dessutom har råd att åka inför tullarna just då kamrorna är påslagna. Det faktum att du uppfyller alla dessa kriterier är i lika hög grad baserade på frivillighet och egna val som att du införskaffar dig en mobiltelefon.

  Handlade det däremot om vad du säger att staten inte skall kunna kartlägga var du kör då bör vi snarast möjligen även monterna ner ATK-systemen (polisens fartkameror) samt i huvudtaget både dess T-diarie (där trafikförseelser registreras både utefter vem du är, vilken bil du körde, vilken förseelde det var och vart förseelden ägde rum) och RIOB system (som hanterar utfärdandet av polisens så kallade ordningsbot, dvs deras bötessystem).

  Hur känner du då inför kameror inom kollektivtrafiken? Borde det inte finnas tunnelbannevagnar, bussar, delar av perronger, pendeltåg, mm utan kameror för dom med väldigt hög grad av personlig integritet?

  Vi skall inte underskatta panoptikons brottsförebyggande effekt.

 9. Bäste Per, jag vill mena att du blandar ihop negativa och positiva rättigheter. Rätten från att bli filmad av staten är inte på samma del av snöret som rätten till att få en bil av samma stat. Nej jag tycker inte kameror i kollektivtrafiken är särskilt trevliga.
  Vi ska heller inte underskatta panoptikons hämmande effekt på mycket annat, helt lagligt, som gör livet värt att leva.

 10. Hej allihopa! Medger att jag är en smula ringrostig efter semestern, men jag vill nog fortfarande hävda att frågan om att bevaka den personliga integriteten i högsta grad är en politisk fråga. Tekniken utvecklas i en så rasande fart att det dfet redan idag är möjligt att följa en enskild individs förehavanden dygnet runt. Vill vi leva i ett sådant samhälle? Vilka medel är vi villiga att ta till för att uppnå våra syften? Sedan kan man ju alltid, som Bertil Törestad, fråga sig vad personlig integritet är. Jag tror att olika människor definierar den olika och att människor också tar olika hårt på den. Personligen gillar jag inte tanken på att vara övervakad!
  Lotta

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s