Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for juni, 2011

Stockholms stads utbildningsnämnd, där jag är ordförande, fattade i dag beslut om ett nytt socioekonomiskt fördelningssystem för grundskolan. Jag är särskilt glad att alla partier röstade för det nya systemet. För mig har det varit oerhört viktigt att nå politisk enighet kring hur vi fördelar det socioekonomiska stödet till skolorna.

Alla barn har inte samma förutsättningar när de börjar skolan. Vi vill ge fler elever möjlighet att lyckas i skolan och då måste skolor där många elever har sämre förutsättningar också ges ett större stöd. Det totala socioekonomiska stödet är idag på ca en halv miljard. Syftet är att kompensera för elevers olika förutsättningar att nå goda skolresultat, utifrån elevens bakgrund. I den nya modellen läggs ökad vikt vid hur länge en elev bott i Sverige, samt föräldrarnas utbildningsnivå. Dessutom påverkas beloppet av faktorer som elevens boende- och skolmiljö, familjesituation samt föräldrarnas inkomst. Det nya resursfördelningssystemet börjar gälla år 2012 med en intrappningsperiod på två år.

Utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande ”Förslag till förändringar av kriterier för socioekonomisk tilldelning inom skolan” hittar du nedan.

PDF-dokument

Read Full Post »

 Att alla elever får gå i en bra skola är ett grundläggande uppdrag för kommunen och mig. Vissa barn med romsk bakgrund har en besvärlig skolsituation och det är oerhört viktigt att alla barn ges förutsättningar för en bra utbildning. Därför ska nu romska elevers skolsituation i Stockholms ska ses över under kommande läsår. Utbildningsnämnden fattar i dag beslut som innebär att en särskild utredare tillsätts med uppdrag att genomlysa romernas förutsättningar i skolan.

Ett viktigt uppdrag för utredaren blir att kartlägga hur skolsituationen ser ut för elever med romsk bakgrund på olika skolor i Stockholm. Utredaren ska också föreslå åtgärder för hur staden på ett fullgott sätt ska kunna tillgodose elevernas behov av en bra skolgång. Arbetet ska ske i nära samverkan med romska organisationer. Vi behöver få bättre kunskap kring hur många elever det rör sig om och vad som behöver göras. Det är också angeläget att arbetet sker i samverkan med romska organisationer.

Read Full Post »

I senaste numret av Stockholms handelskammares tidning (sid 6-7) finns en kort intervju med John Chrispinsson, Folkpartiets representant i Skönhetsrådet. Skönhetsrådet, eller Rådet till skydd för Stockholms skönhet som det egentligen heter, har till uppgift att  framförallt granska detaljplaner och bygglovsärenden som remitterats från stadsbyggnadskontoret.
John har ett stort intresse för stadsbyggnadsfrågor men också gedigen kunskap i ämnet. Han har skrivit flera böcker i ämnet och är inte rädd för att ha en åsikt.

Read Full Post »

På Brännpunkt skriver idag bland andra Christer G Wennerholm om behovet av en utbyggd tunnelbana i Stockholm. Folkpartiet anser att det är nödvändigt att bygga ut tunnelbanan och det är bra att moderaterna nu följer efter. Det är svårt att veta vad som föranlett denna kursförändring men den är trots det glädjande. Tillväxten och sysselsättningen i Sverige och i Stockholm har ökat och det har i sin tur lett till större utrymme för infrastruktursatsningar, som i sin tur kommer att gynna tillväxten. 

Som jag tidigare skrivit på DN-debatt vore det bra om man kunde tidigarelägga vissa infrastruktursatsningar i Stockholmsregionen. Med Stockholm som Sveriges ekonomiska motor kommer minskad trängsel och snabbare resande här gynna hela Sverige.

Read Full Post »

Förskolan brister i sitt pedagogiska uppdrag, konstaterar Skolinspektionen i en rapport i dag. Många förskolor fokuserar alltför mycket på omsorg och fostran, istället för kunskap.

Jag delar helt uppfattningen att förskolan i högre grad måste fokusera på lärandet, inte minst när det gäller språkutveckling, matematik och naturvetenskap. Det finns inget motsatsförhållande mellan lärande och lek, eller mellan kunskap och omsorg. För att nå målet om en stärkt pedagogisk inriktning i förskolan krävs fler förskollärare och ett tydligt pedagogiskt ledarskap. Jag hoppas att Skolinspektionens granskning leder till ett ökat fokus på kunskap också inom förskolan.

Read Full Post »

Stockholm elever blir allt mer nöjda med skolan. I den nya brukarundersökning som Svenska Dagbladet skriver om i dag ökar elevernas och föräldrarnas betyg på grundskolan inom nästan alla områden. Åtta av tio elever i årskurs 2 och 5 är som helhet nöjda eller mycket nöjda med skolan och ger betyget 4 eller 5 på en 5-gradig skala, vilket är en liten ökning sedan 2010. I årskurs åtta ger sju av tio elever skolan höga betyg, en ökning med tio procentenheter sedan 2010. Endast mellan 6 och 12 procent av eleverna svarar att de är missnöjda med skolan som helhet. Allra mest nöjda med skolan är eleverna i årskurs 5.

Ett av de områden där nöjdheten ökat mest gäller lärarna. Allt fler elever och föräldrar ger betyget 4 eller 5 på frågan om lärarnas undervisningsskicklighet. I årskurs 5 svarar hela 90 % att deras lärare är bra på att undervisa. Även lärarnas förmåga att väcka intresse och lust att lära får bättre resultat i 2011 års undersökning.

Brukarundersökningen visar också att eleverna blivit mer nöjda med tryggheten och stämningen på skolan. 85 % av eleverna i alla årskurser känner sig trygga i skolan. Ca 10 % ger betyget 3 och bara några få procent svarar att de är missnöjda med tryggheten.

Ett annat glädjande resultat i undersökningen är att allt fler elever uppger att de ofta använder dator i skolarbetet. Ökningen märks framför allt i låg- och mellanstadiet. Jag hoppas och tror att vi nu börjar se resultatet av våra satsningar på ökad datortäthet i skolorna, fortbildning för lärare kring IT-pedagogik och trådlösa nät på alla skolor.

Read Full Post »

Dagens Nyheter skriver idag om Stockholms satsningar på cyklister. För Folkpartiet har cykelfrågan länge varit central. Vårt initiativ i fjol om att få svänga höger även vid rött,  sk ”Right on red”, undersöks nu vilket är glädjande. Det är också bra att en prioriteringsordning för investeringarna görs så att de mest trafikerade sträckorna kan upprustas först. En annan bra sak jag än en gång vill tipsa om är cykelreseplaneraren. Här kan du även klicka i om du vill ha kortaste vägen eller separat cykelbana i så stor utsträckning som möjligt. Det är roligt att så många fler väljer att cykla i Stockholm varje år, nu rör sig över 150 000 cyklister i Stockholms innerstad en vanlig dag. Att fler cyklar avlasta både kollektivtrafiken och vägarna, samtidigt mår de som cyklar bättre. 

Alla, även bilister, tjänar på att fler cyklar och därför kommer jag och Folkpartiet fortsätta driva cyklisternas perspektiv här i Stadshuset.

Jag har tidigare skrivit om cykling här.

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 5 746 andra följare

%d bloggare gillar detta: