Svenska Dagbladet har senaste dagarna haft flera artiklar om undermåliga förskolor som drivs i enskild regi. I Stockholm har vi valt ett system med valfrihet; det ska vara fullt möjligt att öppna en förskola i privat regi, men kontrollen av att lagar och regler efterlevs ska vara strikt. Den senaste tidens händelser visar hur viktigt det är med ett bra kontrollsystem så att oseriösa aktörer rensas bort.

Lena Sommestad upprörs över att antalet förskolor som utreds ökat under den borgerliga mandatperioden. Att det ökat beror dock framförallt på att vi har hårdare kontroller nu än innan. Under den socialdemokratiska mandatperioden 2002-2006 drogs inte ett enda tillstånd in. Utbildningsförvaltningen har således ökat sin tillsyn och det har gett resultat. Tyvärr är den statliga överklagandeprocessen mycket långsam och Stockholms stad tvingas nästan alltid betala ut bidrag under den tid som ärendet prövas. Ibland kan det ta flera år. Det är naturligtvis helt oacceptabelt med så långa handläggningstider eftersom det handlar om små barns rättighet till en bra förskola.

SvD skriver om detta här, här, här och här.

Annonser

10 Comments »

 1. Det kanske är så att det är dags att införa Lex Sarah för förskolepersonal SAMT se till att förskolebarn (och fritidsbarn) omfattas av en arbetsmiljölag. http://www.newsmill.se/artikel/2011/01/17/f-rskolepersonalen-b-r-vara-skyldig-att-anm-la-brister

  Att (s) avvisade att förskolebarn och fritidsbarn ska ha skydd i en arbetsmiljölag och en Lex Sarah lag förstår jag men vad har alliansen för ursäkt att INTE se till att barnen får ett bra skydd?

 2. Har haft mina förskolebarn i en av de upptäckta ”undermåliga” förskolorna och jag förstår nog vad som hänt på de två åren som gått sedan en av de bästa förskolorna blivit en av de sämsta under samma ledning som förut. Det håller helt enkelt inte att tro att förskoleverksamhet går att drivas i innerstan på marknadsvillkor. Hyrorna för lokaler i innerstan är skyhöga, personal måste komma från förorten (inga förskolelärare har råd att bo i innerstan) och eftersom de inte får högre lön (snarare lägre) så blir det omöjligt att behålla erfaren personal. Personalomsättningen blir hög och barnen otrygga. Blir sedan någon av de erfarna långtidssjuka, eller gud förbjude, entreprenören, så kommer verksamheten i ekonomisk gungning. Och ärligt talat, får vi inte det vi betalar för?

  • Jag förstår att du talar allmänt men vad gäller förskolan Lilla Ny som varit i SvD den 15 januari och på tv4 nyheterna så är det allmänna. Lilla Ny har en otroligt låg hyreskostnad och personalens löner är lägre än jämförbara någon annanstans.

   Anledningen till detta är att ägarna går i pension om 2 år och gärna vill ha ut något för den tid och det engagemang de satsat tidigare. Tyvärr har även tumultet som pågår nu hänt tidigare . Vad gäller de stackars ägarna så tog de förra året dvs. 2009 ut en vinst på 500.000 kronor samt lade 200.000 kronor i pensionsfond till sig själva. Därefter tog de vardera ut en årslön på cirka 450.000 kronor . I samband med detta var enligt ägarna ekonomin så dålig på förskolan så de bad föräldrarna ta dit avlagda leksaker och föräldrarna har även samlat till cyklar och haft fruktkassa för att barnen ska ha det bra då ekonomin var ett så stort problem. När den ena av ägarna blev sjukskriven pga av den rådande situationen dvs konflikten med personalen arbetade den andra ägaren själv kvar men då konsulten som påpekade flera brister var dyr fick han inte fortsätta utan kontakten avbröts och personalen sa upp sig och gick.

   Nu har så gott som nästan all personal bytts ut på fyra !avdelningar på två olika adresser och barnantalet är 23 stycken på en avdelning med flera barn som är 2-2,5 år och även naturligtvis 3-5 åringar men tyvärr har många av de äldre barnen slutat och de avdelningar för stora barn, fylls då på, av naturliga skäl underifrån, med yngre barn från kön som tar mer tid, men inte får mer resurser utan endast ger mer betalt per barn, upp till 3 år.

   Jag tror på eget företagande men jag tror att man måste vara en entreprenör för att se var man kan spara och hur det påverkar. Vad som händer nu är att ägarna sparar på barnens bekostnad. Personalen är utan handledning, (då den ene ägaren som är sjukskriven och har konflikt med personalen, även är den som handleder dem!), outbildad personal är anställd och dessa naturligtvis med låg lön och med korttidsanställning.

   Naturligtvis är det tråkigt att ordinarie personal blir sjuk, men inte ovanligt, men det som är ännu mer tråkigt är att vikarier inte kallas in. Vilket för barnens del innebar att de fick vara inne. Detta då den förskollärare som arbetade häromdagen blev tvungen att hålla barnen inne, hon ansåg inte att det var säkert att gå ut, då endast 2 personal arbetade i denna stora grupp resten var sjuka och ingen vikarie inkallad!

   Men jag tror inte att detta gäller alla privata förskolor.
   Jag tror dock att det finns en hel del förskolor där ägarna inte borde vara egna företagare men även att det finns en hel del kommunala förskolor där personalen fastnat och saknar visioner.

   Det som är tråkigt är att köerna inte kan samköras så att det om det blir problem, som det blivit på Lilla Ny, finns ett ansvar att hjälpa de föräldrar som har sina barn där med en gemensam kö både vad gäller privata och kommunala förskolor.
   Slutligen vet jag inte om du känner till att Stockholm har den högsta pengen för barn till förskolan och hyran är inte mycket hög bara för att det är innerstan utan den varierar även i innerstan. Och som jag tidigare nämnt Lilla Ny har en låg! hyreskostnad jämfört med många kommunala förskolor som drivs helt annorlunda men även andra privata förskolor.

 3. Vi har vårt barn på den förskola som nu är under utredning (Lilla Ny). Vi mår dåligt av att lämna vårt barn till förskolan då det framkommit att förskolan har mycket stora brister. Det har vidare framkommit att ledningen regelmässigt ljuger för oss föräldrar samt förmår personalen att ljuga för oss. Hur ska vi kunna veta att vårt barn inte far illa, är ledset, blir kvarglömt i parken etc?

  Det är jättebra att Utbildningsförvaltningen har utökat sin tillsyn men nu måste Stockholms Stad ta ansvar för de barn som går på förskolan med konstaterade stora missförhållanden. Barnen kan inte vänta på utdragna processer. Vi har blivit uppmanade att söka oss till kommunal förskola. Problemet är att vi har stått i kö till kommunal förskola i 1,5 år nu och vi har trots det fått besked om att vi inte kan få plats före augusti 2011.

  Vem tar ansvar för att vår dotter far illa innan dess?

 4. Lotta, jag tycker att det är mycket bra att kontrollerna utökas, men problemet – som du själv tar upp – är att kontroller inte kan förhindra att förskolor under lång tid har kvar sina tillstånd. Uppenbarligen förekommer också problemet att staden betalar ut pengar till verksamhet som överhuvudtaget inte bedrivs. När kvalitetsproblem av detta slag är återkommande och därtill sker inom verksamheter, där ägarna har pengar att tjäna på att pressa kvaliteten och bristen på förskoleplatser inte ger föräldrarna reell valfrihet, då måste bör man rimligen ställa frågan om modellen med enskilda vinstdrivna förskolor överhuvudtaget är hållbar.

  Valfrihet är ett starkt argument för enskilda förskolor, men vilket är egentligen argumentet för just vinstdrivna förskolor? På vilket sätt bidrar vinstmålet till förskolans utveckling och kvalitet på ett sätt som kan uppväga den uppenbara risken för att vissa av aktörerna som går in i denna verksamhet inte klarar att hålla kvalitet eller till och med prioriterar sin egen vinst framför barnens bästa? Vilka bidrag ger de vinstdrivande förskolorna till svensk förskola som kan uppväga de ökade kostnaderna för kontroll av deras verksamheter och det problem som det innebär att inte direkt kunna vidta åtgärder när missförhållanden uppdagas?

  Fördelen med verksamhet som drivs non-profit i kommunens egen regi är att det då saknas ett motiv att pressa kvalitet för att öka vinster och att kommunen, som betalar, också kan ta direkt ansvar för att åtgärda kvalitetsbrister. På en marknad med vinstdrivande företag ska kvalitetskontrollen ske genom konkurrens och konsumenters möjlighet att välja, men dessa mekanismen fungerar inte i en förskolesektor där föräldrar i praktiken har små möjligheter att välja på grund av platsbrist. Att åtgärda platsbristen på ett sätt som skapar verkliga valmöjligheter är också kostsamt, eftersom det kräver överkapacitet i varje förskola.

  Det som upprör mig allra mest är att åtgärder inte kan vidtas snabbt när så krävs, och här hjälper det inte att klaga på långa handläggningstider. Det finns inga ärenden av detta slag som inte har handläggningstider som är för långa, om vi ser till barnens bästa. Så frågan är: Av vilket skäl ska förskolebarn överhuvudtaget hänvisas till vinstdrivande företag, och varför ska skattebetalarnas pengar riskeras i denna typ av verksamhet?

 5. Det är onekligen skandal att utredningar tar tid och om inspektioner sker för sällan. Det är onekligen skandal att barn och unga inte får bra omsorg och utbildning. Men framförallt är det skandal att vi vuxna, i roller som pedagoger, politiker, skolledare, kanske även föräldrar, inte tar större ansvar för våra barn och ungas välbefinnande och ”utbildning”.

  Valfrihet är bra, konkurrens är bra, täta kontroller och inspektioner är bra. Och som du skriver Lotta, kanske hittas missförhållandena nu pga ett bättre arbete med kontroller och inspektioner. Är det så, har det arbetet förändrats sista tiden?

  Är det kännetecknande för fristående förskolor vinstmaximering eller ett brinnande intresse för barnens bästa? Båda finns förstås, men jag tror att är man ute efter pengar finns det bättre branscher att gå in i. Så kontroller är bra för att rensa ut de som hamnat i förskole- och skolbranschen!

  Men är kommunala skolor samma sak som bra skolor i en felfri kommun som prioriterar sina resurser rätt?

  Slutsaten kan vara dåligt med friskolor eller dåligt med kommunala skolor eller bra med inspektioner eller förskolorna får för lite pengar per barn eller … Det beror på hur man ser det!

 6. Det är verkligen hög tid att regeringen tar itu med de problem som dagens förskola brottas med och som knappast kan vara något nyhet för ansvariga politiker.

  Uppropen för mindre barngrupper och fler personal från både föräldratidningar och från psykologer (som ser hur barnen mår) har duggat tätt – så varför har man inte vidtagit några åtgärder tidigare?

  http://www.newsmill.se/artikel/2011/01/17/f-rskolepersonalen-b-r-vara-skyldig-att-anm-la-brister

 7. I Stockholm finns omkring 400 enskilt drivna förskolor. En del drivs i vinsatsyfte, andra inte. Generellt har enskilt drivna förskolor högre betyg i brukarundersökningarna än kommunalt drivna.
  De, få, förskolor som inte sköter sig ska får förelägganden och, om de inte rättar sig efter dessa, indragna tillstånd. Problemet är bara att den rättsliga processen tar för lång tid. Skollagen skärps nu och det är min förhoppning att det ska leda till en snabbare och mer effektiv hantering av dessa ärenden.

  • Jättebra, men hur hjälper ni barnen i de bristfälliga förskolorna under handläggningstiden???

   Barnen har inte tid att vänta. Barnen vistas i en förskola där det inte ens är självklart att de ska få komma ut i friska luften om dagarna. De serveras för lite mat och barnsäkerheten är mycket bristfällig.

   Från Utbildningsdepartementet utlovas hjälp genom förtur i den kommunala kön. Från Stockholms stad är det dock kalla handen. Vi kan inte ens vänta oss hjälp om förskolans tillstånd dras in. Någon ny privat förskola blir det inte för vår del. Vi har tyvärr bittert fått erfara vilket bristande skyddsnät det finns för barnen i privat verksamhet och det budskap Stockholms Stad signalerar är att vi får skylla oss själva som valde just privat förskola.

   Snälla Lotta, svara på min fråga!

 8. Tack Lotta. Skulle gärna se mer siffror i de här debatterna. Det behöver komma fram tydligare att inte alla enskilt drivna förskolor och skolor är ute efter vinst. Och att många av de här skolorna har hittat en annan vinkel att se på verksamheten och att det uppskattas av ”kunderna”. Visa på siffror från brukarundersökningarna!

  Flera kommunala förskolor har säkert mycket att lära av flertalet enskilda kring både verksamhetens utformning och hur man vänder på slantarna!

  Vad gäller skolor är det t.ex. en hel del eldsjälar som startat friskolor för barn med särskilda behov och gör det mycket bättre än de kommunala alternativen, med samma resurser! Sen är det ju trist när vissa storstockholms kommuner inte låter de här barnen få samma valfrihet som övriga elever med hänvisning till skollagens skrivningar om ”betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter” för kommunen. Men det är en annan historia…

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s