Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Det rödgrönrosa styret i Stockholm föreslår nu ytterligare skattehöjningar i Stockholm. Förra året höjdes skatten med 35 öre, inför nästa år med ytterligare 22 öre. Som skäl anförs att välfärden, inte minst skolan, har stora behov av ekonomiska tillskott.

Att höja skatten är den lätta vägen ut när man vill genomföra reformer. I en majoritet finns det alltid skilda uppfattningar om hur pengarna bäst används. I det rödgrönrosa styret är sannolikt åsiktsskillnaderna dessutom större än inom Alliansen. Istället för att förhandla sig fram till vad som faktiskt är stadens viktigaste uppgifter så höjer man skatten, ökar intäkterna och slipper därmed ifrån att göra prioriteringar.

Problemet med det arbetssättet, förutom att stockholmarna tvingas betala allt högre skatt, är att det skickar signaler till både politiker och tjänstemän att det finns outsinliga resurser att ta av. Att går med underskott i en nämnd blir därmed inte något problem. Det är bara att begära mer pengar inför nästa år. Att använda varje skattekrona på ett effektivt sätt blir inte längre det enda rimliga förhållningssättet.

Stockholms stad har en i grunden stark ekonomi. Men just nu lånar det rödgrönrosa styret en miljard kronor i månaden och höjer skatten varje år. Samtidigt faller bostadsbyggandet, stadsdelsnämnderna går med underskott och den viktigaste investeringen är den på byråkratin. Samtidigt är ledarskapet oerhört svagt och allt, och inget, prioriteras. En ytterliga skattehöjning kommer inte att avhjälpa de problemen utan riskerar enbart att förvärra problemen nästa år och året därpå.

Socialdemokraterna sa redan förra året att skattehöjningen skulle användas till skolan. Så blev inte fallet. Satsningarna på att höja lärarlönerna stoppades och den totala satsningen motsvarade ungefär hälften av Alliansens satsning året innan. Socialdemokraternas vallöfte om att hela skattehöjningen skulle gå till skolan smulades raskt sönder.

Det enda vallöfte som nu uppfylls är Vänsterpartiets om att höja skatten med 60 öre. Tre öre återstår för att löftet ska vara uppfyllt. Det är solklart vilket parti som håller i taktpinnen i Stockholm…

 

Efter besöket på Rinkebyskolan fortsatte utbildningsnämnden till Kista grundskola.

På Kista grundskola berättade rektor Per Wadman om skolans arbete med att digitalisera sin pedagogik. Skolan har länge jobbat med ipads som en integrerad del i undervisningen och har utvecklat sina egna arbetssätt för detta. Med it som integrerad del i skolans pedagogiska idé kan man jobba t ex med flippade klassrum där eleverna kan ta del av lektionen före eller efter. Lärarna kan också ge muntlig feedback på elevens prestation i form av videokommentarer. Här kan du läsa mer om Kista grundskolas arbete med it i undervisningen. Skolans arbete med IT följs också av forskning. Om detta har jag tidigare skrivit här.

Kista grundskola ligger i ett mycket kunskapsintensivt branschcentrum och har upparbetade nätverk både med SSIS, den gymnasieskola som Stockholms stad driver i samverkan med akademin och företag i it-branschen, samt direkt med företag som IBM, Knightec, spelutvecklaren King m fl där eleverna bland annat deltar i mentorskapsprogram och i att konkret få se och känna på hur det är att jobba på företagen. Samverkan mellan skolan och IT-klustret Kista är viktigt; stadsdelen är segregerad och att främja kontakter mellan de olika världarna är nödvändigt.

Också Kista grundskola har satsat mycket på att rekrytera förstelärare. När Folkpartiet tog initiativ till denna reform finns den mycket kritik, framförallt från Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Nu har reformen satt sig och de flesta skolor använder sig av förstelärare som ett sätt att stärka undervisningen, men också som ett sätt att höja lönen för de allra skickligaste lärarna. Om Stockholms stad ska kunna rekrytera tillräckligt många lärare framöver krävs fortsatta löneökningar. Med de rödgrönrosa vid makten i Stadshuset har detta arbete nu tyvärr helt avstannat.

 

 

Carina Rennermalm, rektor på Rinkebyskolan, berättar om skolans verksamhet.

Carina Rennermalm, rektor på Rinkebyskolan, berättar om skolans verksamhet.

Tidigare i veckan besökte jag tillsammans med utbildningsnämnden bl a Rinkebyskolan. Jag har naturligtvis besökt skolan vid flera tillfällen tidigare, men slås varje gång av det stora engagemang som finns där.

Rinkebyskolans rektor Carina Rennermalm inledde dagen med att tala om Rinkebyskolans elevers starka känsla av att vara i sin ”by”. Genom satsningen Made by Rinkeby jobbar skolan både med läxläsning på eftermiddagarna varje måndag till torsdag samt en mycket besökt lördagsskola; i snitt 80 elever per tillfälle! Läs mer om vad Folkpartiet vill här och här.

Rektor berättade också om sitt mycket fokuserade arbete för trygghet och studiero. Särskilda värdar kollar att alla elever går till lektionen när rasten är slut och genom att vara på plats i korridorerna, samt skolans sms till föräldrarna när elever uteblir från lektionen, har man lyckats minska problemen med skolk och ”korridorhängande” dramatiskt. En del av detta samarbete drivs tillsammans med socialtjänsten i ett pilotprojekt som dåvarande socialborgarrådet Anna König Jerlmyr (M) och jag initierade för ett par år sedan, som jag skriver lite om här.

Rektor lyfte också fram Skolakuten, där elever som begått t ex grova brott och därför inte kan vara kvar på sin vanliga skola, placeras. Det går att komma tillrätta med även dessa elevers problem, men det kräver tätt samarbete och att rektorer känner att de har uppbackning i att t ex flytta på en elev tillfälligt eller rentav permanent. Jag delar den uppfattningen. Rektorer och skolor tvingas ofta fatta mycket svåra beslut när det handlar om komplicerade elevärenden. Det är nödvändigt att de känner stödet från den politiska ledningen i att ta också tuffa beslut för att upprätthålla tryggheten och studieron för eleverna – något som är avgörande för goda skolresultat.

Rinkebyskolan lyckas ofta bra med de elever som gått hela sin högstadietid på skolan. Detta gäller generellt för Stockholms skolor, men det är likväl viktigt att understryka. Rinkebyskolan har många nyanlända elever och det är naturligtvis ganska få som klarar att nå gymnasiebehörighet om man endast gått ett par år i svensk skola när man går ut årskurs nio. Hittills har dock dessa elevers resultat räknats in i skolans samlade resultat, något som, med rätta, upplevs som orättvist. Alliansregeringen tog dock initiativ till att de nyanländas betyg ska särredovisas.

En förutsättning för goda resultat är en kvalificerad lärarkår. Rinkebyskolan har satsat på både många förstelärartjänster och på att höja lärarlönerna. Jag anser att det är helt nödvändigt att satsningen på högre lärarlöner i allmänhet fortsätter, men det är som allra viktigast i skolor som Rinkebyskolan där utmaningarna är större än i många andra av stadens skolor.

 

 

Ta hotet från IS på allvar

De märkliga turerna kring arbetet mot extremism i Stockholm fortgår. Sedan Miljöpartiet på eget bevåg i våras tog fram det dokument där man bl a talade om möjligheten för hemvändande IS-terrorister att få bostad och försörjning har Socialdemokraterna äntligen vaknat. Det dokument som antogs av socialnämnden, mot den samlade oppositionens vilja, var ett amatöristiskt hafsverk helt utan vetenskaplig förankring. Här hade jag tänkt ha en länk till detta dokument, men av någon anledning kommer detta upp om man klickar på länken i min förra bloggpost. Det går heller inte längre att söka dokumentet på Stockholms stads hemsida.

Istället har ett nytt ärende remitterats ut till stadens nämnder. Socialdemokraterna vid stadens Finansrotel har nu tagit tag i problemet, försett socialnämndens ärende med en kappa och skickat ut ett dokument som i praktiken tar avstånd från det dokument som bl a Socialdemokraterna i socialnämnden ställt sig bakom. Man tar sig för pannan.

Militant islamism är idag sannolikt det största hotet mot mänskliga fri- och rättigheter. Många svenska ungdomar har anslutit sig till IS och än fler omfattar dess idéer här hemma i Sverige. Detta hot kräver genomtänkta strategier där Stockholms stad tar hjälp av de experter som finns på området. Vi borde ta intryck av den strategi som arbetats fram i Köpenhamn, under ledning av Magnus Ranstorp. Min förhoppning är nu att stadens ledning kan lägga alla gamla dokument åt sidan, samla ihop gruppledarna i Stadshuset och förutsättningslöst diskutera hur Stockholm bäst möter detta hot.

Den rödgrönrosa majoriteten går nu vidare i sina ambitioner att försämra valfriheten och krångla till livet för föräldrar i Stockholm. För en tid sedan kom beslutet att försämra syskonförturen i Stockholm. Beslutet fattades utan att det fanns en tillstymmelse till konsekvensanalys.

Nu är det dags igen. Under täckmanteln att förbättra möjligheten till barnomsorg på obekväm arbetstid vill socialisterna som styr vår stad ta bort möjligheten att få barnomsorg i hemmet. Alla barn som har fått barnomsorg på obekväm arbetstid beviljad ska i framtiden vara på ”nattis”, d v s på en förskola.

Barnomsorg på obekväm arbetstid berör inte så väldigt många familjer i Stockholm, ca 150-200 barn per år. För dessa familjer, främst ensamstående, är det dock oerhört viktigt att möjligheten finns och att den fungerar. Det stora flertalet av dessa väljer barnomsorg i hemmet. Enligt de nya riktlinjerna ska denna möjlighet bara finnas vid ”särskilda skäl”. Vad detta är definieras inte och den politiskt ansvarige, skolborgarrådet Olle Burell (S) har heller inte någon uppfattning om detta.

Att fler förskolor har något längre öppettider för barn i behov av det är bra, men några ytterligare pengar för detta ändamål tillskjuts inte. Redan idag måste ett antal stadsdelar göra besparingar inom förskolan och att ytterligare öka ambitionerna utan att tillföra mer pengar är direkt ansvarslöst. Risken är påtaglig för att socialdemokraterna utmålar detta som en stor reform, men att resultatet blir en försämring för de föräldrar som har det allra största behovet av barnomsorg på obekväm arbetstid.

 

När Stefan Löfven (S) på måndag presenterar höstbudgeten kommer han säkerligen att prata sig varm om olika satsningar som regeringen vill genomföra. Desto tystare kommer han antagligen att vara kring de försämringar för de äldre som regeringen nu inför.

Inte nog med att det ska bli dyrare för företagen att anställa äldre. Avgiften för pensionärer som behöver mycket hemtjänst höjs i och med höstbudgeten också kraftigt.

Maxtaxan i äldreomsorgen bestämmer den maxavgift som kommunen får ta ut av pensionären för hemtjänsten. Den rödgröna regeringen höjer nu taket med 211 kr till 1 991 kr i månaden från första juli 2016. Om året innebär det en höjning med 2 532 kr för den som betalar den högsta avgiften.

Regeringen kan visserligen inte tvinga kommunerna att höja sina avgifter så att hemtjänsten blir dyrare. Men eftersom att man samtidigt minskar statsbidragen, med exakt samma summa som avgiftshöjningarna ger i ökade inkomster, har många kommuner inget val. När förslaget gick ut på remiss i våras beskrevs detta på regeringens nyspråk som ett sätt att öka det kommunala självstyret. Kommunerna får ju nu välja om de vill höja avgiften eller inte! Att den kommun som inte höjer taxan måste kompensera bortfallet med egna medel ansågs tydligen inte vara något problem.

En dyrare hemtjänst riskerar att slå hårt mot de som behöver allra mest hjälp, de allra äldsta, och de som har lägst inkomster. Att regeringen ger sig på de allra äldsta och sjukaste, som behöver mest hemtjänst, är faktiskt inget annat än skamligt.

Den rödgröna regeringen försöker i alla lägen att framstå som de som satsar på allt och alla. Men när det väl kommer till kritan så försämrar de villkoren för dem som har det allra svårast. Det är inte att ta ansvar för Sverige.

Häromdagen besökte jag Stockholms stads enda världsarv, Skogskyrkogården, och träffade Mats Larsson, chef för kyrkogårdsförvaltningen i Stockholm. Regnet gjorde tyvärr att vi mest höll oss inomhus, men det var oerhört intressant att höra Mats berätta om förvaltningens arbete och bland annat få se det nya krematoriet, ritat av Johan Celsing.

Stockholms stad är ju nästan unik i det att det är kommunen, inte Svenska kyrkan, som ansvarar för kyrkogårdarna. Det kommunala kyrkogårdsväsendet gör att verksamheten kan bedrivas till en mycket lägre kostnad än vad kyrkans landsbygdsförsamlingar klarar.

Nu hotas dock detta av förslaget om en enhetlig begravningsavgift, vilket skulle göra att avgiften i Stockholm skulle tredubblas. En enhetlig avgiftssats införs för de kyrkliga begravningshuvudmännen från och med 1 januari, men än så länge har inga besked kommit från regeringen om huruvida de kommunala huvudmännen, Stockholm och Tranås, ska inlemmas i systemet, vilket i praktiken skulle innebära en skattehöjning i Stockholm med 15 öre.

Problemet med en enhetlig begravningsavgift är att det kommer att bli kostnadsdrivande. Tanken är att församlingarna anger vilka kostnader man har haft för begravningsverksamheten och får kompensation för detta. Det finns inga som helst incitament att hålla kostnaderna nere när notan inte måste betalas av församlingsborna, utan slås ut över hela landet.

Det skulle krävas en oerhört noggrann tillsyn för att se till att alla huvudmän verkligen bedriver verksamheten effektivt och bara tar betalt för just begravningsverksamheten. Tyvärr är det nuvarande systemet med begravningsombud förordnade av länsstyrelsen inte i närheten av att kunna fullgöra den tillsynen. Riksrevisionen har riktat skarp kritik mot dagens system. Om man överhuvudtaget ska ha ett utjämningssystem för begravningskostnader så borde det i så fall grundas på strukturella faktorer som skattekraft och befolkningssammansättning, precis som det kommunala utjämningssystemet.

Det för mig också in på en annan fråga, nämligen den om begravningsclearing, som jag tidigare skrivit om här. När en person bosatt i en församling begravs i en annan församling så kompenserar hemförsamlingen den mottagande församlingen för kostnaden, så kallad clearing. I och med införandet av den enhetliga begravningsavgiften så försvinner behovet av clearing, eftersom den mottagande församlingen får betalt genom utjämningssystemet. Men eftersom Stockholm och Tranås inte betalar in i utjämningssystemet får den mottagande församlingen ingen kompensation.

Församlingarna kan välja själva om de vill begrava personer som inte är folkbokförda där, och risken är att församlingarna kommer att bli mindre generösa med att låta utsocknes begravas.

Jag tycker generellt att det är ytterst tveksamt att Svenska kyrkan, ett religiöst samfund som organiserar en allt lägre andel av Sveriges medborgare, ska ansvara för en verksamhet som är så nära knuten till varje enskild individs livsåskådning. Det arbete som Mats Larsson och de andra på kyrkogårdsförvaltningen bedriver visar att det går minst lika bra, eller snarast bättre, när kommunen har hand om begravningarna.

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 4 570 andra följare

%d bloggare gillar detta: