Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for juni, 2011

På Brännpunkt skriver idag bland andra Christer G Wennerholm om behovet av en utbyggd tunnelbana i Stockholm. Folkpartiet anser att det är nödvändigt att bygga ut tunnelbanan och det är bra att moderaterna nu följer efter. Det är svårt att veta vad som föranlett denna kursförändring men den är trots det glädjande. Tillväxten och sysselsättningen i Sverige och i Stockholm har ökat och det har i sin tur lett till större utrymme för infrastruktursatsningar, som i sin tur kommer att gynna tillväxten. 

Som jag tidigare skrivit på DN-debatt vore det bra om man kunde tidigarelägga vissa infrastruktursatsningar i Stockholmsregionen. Med Stockholm som Sveriges ekonomiska motor kommer minskad trängsel och snabbare resande här gynna hela Sverige.

Read Full Post »

Förskolan brister i sitt pedagogiska uppdrag, konstaterar Skolinspektionen i en rapport i dag. Många förskolor fokuserar alltför mycket på omsorg och fostran, istället för kunskap.

Jag delar helt uppfattningen att förskolan i högre grad måste fokusera på lärandet, inte minst när det gäller språkutveckling, matematik och naturvetenskap. Det finns inget motsatsförhållande mellan lärande och lek, eller mellan kunskap och omsorg. För att nå målet om en stärkt pedagogisk inriktning i förskolan krävs fler förskollärare och ett tydligt pedagogiskt ledarskap. Jag hoppas att Skolinspektionens granskning leder till ett ökat fokus på kunskap också inom förskolan.

Read Full Post »

Stockholm elever blir allt mer nöjda med skolan. I den nya brukarundersökning som Svenska Dagbladet skriver om i dag ökar elevernas och föräldrarnas betyg på grundskolan inom nästan alla områden. Åtta av tio elever i årskurs 2 och 5 är som helhet nöjda eller mycket nöjda med skolan och ger betyget 4 eller 5 på en 5-gradig skala, vilket är en liten ökning sedan 2010. I årskurs åtta ger sju av tio elever skolan höga betyg, en ökning med tio procentenheter sedan 2010. Endast mellan 6 och 12 procent av eleverna svarar att de är missnöjda med skolan som helhet. Allra mest nöjda med skolan är eleverna i årskurs 5.

Ett av de områden där nöjdheten ökat mest gäller lärarna. Allt fler elever och föräldrar ger betyget 4 eller 5 på frågan om lärarnas undervisningsskicklighet. I årskurs 5 svarar hela 90 % att deras lärare är bra på att undervisa. Även lärarnas förmåga att väcka intresse och lust att lära får bättre resultat i 2011 års undersökning.

Brukarundersökningen visar också att eleverna blivit mer nöjda med tryggheten och stämningen på skolan. 85 % av eleverna i alla årskurser känner sig trygga i skolan. Ca 10 % ger betyget 3 och bara några få procent svarar att de är missnöjda med tryggheten.

Ett annat glädjande resultat i undersökningen är att allt fler elever uppger att de ofta använder dator i skolarbetet. Ökningen märks framför allt i låg- och mellanstadiet. Jag hoppas och tror att vi nu börjar se resultatet av våra satsningar på ökad datortäthet i skolorna, fortbildning för lärare kring IT-pedagogik och trådlösa nät på alla skolor.

Read Full Post »

Dagens Nyheter skriver idag om Stockholms satsningar på cyklister. För Folkpartiet har cykelfrågan länge varit central. Vårt initiativ i fjol om att få svänga höger även vid rött,  sk ”Right on red”, undersöks nu vilket är glädjande. Det är också bra att en prioriteringsordning för investeringarna görs så att de mest trafikerade sträckorna kan upprustas först. En annan bra sak jag än en gång vill tipsa om är cykelreseplaneraren. Här kan du även klicka i om du vill ha kortaste vägen eller separat cykelbana i så stor utsträckning som möjligt. Det är roligt att så många fler väljer att cykla i Stockholm varje år, nu rör sig över 150 000 cyklister i Stockholms innerstad en vanlig dag. Att fler cyklar avlasta både kollektivtrafiken och vägarna, samtidigt mår de som cyklar bättre. 

Alla, även bilister, tjänar på att fler cyklar och därför kommer jag och Folkpartiet fortsätta driva cyklisternas perspektiv här i Stadshuset.

Jag har tidigare skrivit om cykling här.

Read Full Post »

I Dagens Nyheter(ej på nätet ännu) idag presenteras utbildningsförvaltningens förslag till ett nytt socioekonomiskt fördelningssystem för grundskolan i Stockholm. Bakgrunden är att Stockholm fördelar en relativt stor andel av de totala resurserna till grundskolan utifrån socioekonomiska faktorer, men att det nu är dags att förfina de faktorer som påverkar stödets storlek. Något förenklat kan man säga tid i Sverige (för elever med utländsk bakgrund) ges en större tyngd i det nya förslaget än tidigare samt att föräldrarnas utbildningsnivå också ges ökad tyngd. Det finns relativt mycket forskning som visar att elever som anländer sent till Sverige har svårare att nå målen i skolan liksom det är för barn till föräldrar med låg utbildningsnivå.

Målet med det nya fördelningssystemet är att ge fler elever möjlighet att nå målen i grundskolan. Alla barn har inte samma förutsättningar när de börjar skolan och det är rimligt att skolor med många elever med sämre förutsättningar också ges ett större stöd.

Det nya fördelningssystemet träder i kraft vid årsskiftet. Utbildningsnämnden fattar beslut om det nya fördelningssystemet på torsdag. Här kan du läsa hela förslaget.

Read Full Post »

I gårdagens SvD läser jag en intervju med Socialdemokraternas oppositionsborgarråd Karin Wanngård. Det är roligt att hon nu verkar ha kommit till rätta i Stadshuset och jag ser fram emot att se mer av henne i debatter och diskussioner framöver. Jag fastnar dock framförallt för ett av hennes citat om högre utbildning: ”Det var viktigt för självkänslan att läsa på universitetet och gav mig också belägg för saker jag redan tyckte och tänkte.”

För mig utmanade högskolestudierna min världsbild och gav mig nya perspektiv, annars hade det varit rätt meningslöst. Det verkar dock vara ett genomgående drag inom den nya socialdemokratin att redan veta allt. Kan inte hjälpa att dra paralleller till Håkan Juholts famösa Agenda-framträdande i helgen. Eller för all del även måndagens Studio ett. Vi hör en socialdemokratisk ledare som redan vet allt, sett allt och tänkt allt. Så här i backspegelen har hattandet fram och tillbaka, i allt från Libyen till RUT, varit konsekvent enligt Juholt. Är detta de nya socialdemokraterna? Vet väljarna att den socialdemokratiska ledningen redan vet allt? Och framförallt; förväntar sig dagens väljare att vi politiker ska veta allt om allt?

Read Full Post »

Idag på DN-Stockholmsdebatt  skriver Folkpartiets gruppledare i exploaterings-, trafik-, stadsbyggnads, fastighetsnämnden om vikten av en sammanhållen stadsplanering. Annars är risken stor att staden byggs byggnad-för-byggnad istället för med helheten för ögonen.

Read Full Post »

« Newer Posts

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 3 103 andra följare

%d bloggers like this: