Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Skolan som skyddsfaktor

Alla barn och ungdomar har rätt till en bra utbildning.  Det är både viktigt för varje enskild individ och samhället i stort att vi kan fånga upp alla dem som riskerar att falla bort. Det visar inte minst en ny forskningsrapport från Stockholms stad, som DN skriver om idag, där skolan lyfts fram som en av de allra viktigaste skyddsfaktorerna för att minska kriminalitet hos ungdomar.

Om skolungdomarna upplever att de får uppmuntran och tydlighet från lärarna, att kommunikationen mellan lärare, elever och föräldrar är bra, att de är delaktiga samt att skolarbetet känns meningsfullt minskar det risken för kriminalitet. Hos pojkar är resultatet av en positiv skolgång störst och skolan dämpar tydligt effekten av ogynnsamma hemförhållanden.

Stadens satsning på en ökad samverkan mellan skola och socialtjänsten, för att fånga upp och hjälpa de elever som riskerar att inte klara skolan, är därför på alla sätt oerhört viktig. De elever som har de sämsta förutsättningarna hemma ska ha bäst förutsättningar i skolan.

Den här rapporten styrker det alla lärare och rektorer redan vet – en bra skola gör skillnad.

När Universum under hösten 2013 intervjuade 850 förskollärar- och lärarstudenter i länet uppgav hela 87 procent att de såg Stockholms stad som en attraktiv arbetsgivare.  Att hela 9 av 10 lärarstudenter vill arbeta i staden är självklart glädjande.  Vi får dock absolut inte luta oss tillbaka. Stockholms stad måste göra sitt yttersta för att bli en ännu bättre och attraktivare arbetsgivare för både redan anställda lärare och framtida förmågor.

För att staden ska fortsätta att vara en populär arbetsgivare och för att söktrycket på lärarutbildningen ska fortsätta uppåt krävs en mängd åtgärder. Vi kommer därför i Stockholm att fortsätta satsningen på att höja lärarlönerna, öka möjligheterna till att göra karriär inom läraryrket och arbeta hårt för att förbättra lärares arbetsmiljö. Lärare är Sveriges viktigaste yrkesgrupp. Det är dags att vi också börjar behandla yrket som sådant.

Även om vi har stora utmaningar i Stockholm finns det en rad kommuner där uppförsbacken är än brantare. För att ta ett aktuellt exempel: Sundbyberg.  I Sundbyberg är skolresultaten i det närmaste katastrofala. 23 procent av eleverna saknar behörighet till gymnasiet, meritvärdet är dåligt och väldigt många lärare saknar en fullständig utbildning. Dessutom ser enbart 31 procent av länets lärarstudenter kommunen som en attraktiv arbetsgivare – alltså hela tre gånger färre än Stockholms stad. Att något måste göras för att vända utvecklingen är uppenbart.

Kommun Andel (%) behöriga till yrkesprogrammen  Genomsnittligt meritvärde, samtliga elever  Andel lärare (%) med pedagogisk högskoleexamen
2013 2013 2013
Stockholm 87,4 222,4 86
Sundbyberg 77,2 194,3 78

Källa: Skolverket

I dagens ABC presenterar Socialdemokraterna i Sundbybergs sin lösning på problemen. Kommunalrådet Jonas Nygren (S) säger till ABC: ”För att få bättre lärare vill Sundbybergs kommunalråd därför nu värva kandidater med toppbetyg från gymnasiet och högskolan till ett superlärarprogram.”

Rent spontant har jag absolut inget emot förslaget, alla vägar till att öka läraryrkets attraktivitet är välkomna. Frågan är bara hur det konkret skulle gå till. Vem ska anordna utbildningen – kommunen eller lärosätena? Hur ska kandidaterna väljas ut? Hur ska man förmå dem att välja programmet? Ska lärarstudenterna bli tvingade till att arbeta i Sundbybergs kommun? Hur ser finansieringen ut? Ska programmet pågå parallellt med den ordinarie lärarutbildningen? Hur många studenter ska programmet ta emot?

Tyvärr måste jag konstatera att frågorna är fler än svaren i Socialdemokraternas förslag. Som vanligt är de duktiga att med fina ord beskriva vad de skulle vilja göra, men väldigt sällan kan de backa upp det med konkreta förslag. Tråkigt.

För mig är det uppenbart att vi måste satsa mer på lärarna. Lärarna är den enskilt viktigaste faktorn och nyckeln till att höja skolresultaten. En förutsättning för att vi ska lyckas med att höja kunskapsresultaten i Stockholms stad är därför att vi kan rekrytera, behålla och vidareutbilda tillräckligt många skickliga och behöriga lärare. Det kommer jag att arbeta stenhårt för. Men inte bara genom fina ord. Utan genom konkreta förslag.

Fakta:

Mest populära kommuner bland Studenterna:

  1. Stockholms stad (87%)
  2. Solna stad (42%)
  3. Sundbybergs stad (31%)
  4. Nacka kommun (29%)
  5. Huddinge kommun (27%)
  6. Danderyds kommun (24%)
  7. Järfälla kommun (22%)
  8. Sollentuna kommun (20%)
  9. Botkyrka kommun (18%)
  10. Tyresö kommun (18%)

 Källa: Universum Lärarbrometern 2013

Fria skolvalet hotat

Ibland sägs det att de röd-gröna kommer att förlora i väljarstöd i samma sekund som de börjar presentera sin politik. Idag kan nog vara en dag där detta blir till en sanning. Dagen började med att Miljöpartiets språkrör Åsa Romson föreslog att anonyma bloggar ska förbjudas. Redan innan lunch föreslår så Socialdemokraterna i Skåne att det fria skolvalet ska förbjudas.

Det borde vara lätt att skratta åt eländet, men faktum är att Socialdemokraterna i Skåne ”har ju en stor och stark röst i svensk socialdemokrati”, som de själva uttrycker det. S i Skåne har visat prov på bristande omdöme tidigare, men också på just styrka. Detta när man drev igenom valet av Håkan Juholt som partiledare. Deras åsikter bör därför tas på stort allvar.

Mer än 17 000 grundskolelever och 10 000 gymnasieelever i Stockholms stad går i friskola. Deras valfrihet är nu hotad. Om Socialdemokraterna i Skåne får sin vilja igenom betyder det att dessa elever inte längre har en skola att gå till.

Idag presenterade Socialdemokraterna finansieringen av sin ekonomiska vårmotion [http://www.svd.se/nyheter/valet2014/fa-overrasknignar-i-s-finansieringsplan_3457454.svd]. Det vore fel att säga att de kom med särskilt många nya idéer. Istället är det en blandning av gamla förslag och kopior av alliansregeringens reformer. 

Ska vi klara välfärden och tillväxten, då måste så många människor som möjligt komma i arbete. Därför är det väldigt synd att Socialdemokraterna väljer att rikta sina skattehöjningar just mot de grupper som har svårast att komma in på arbetsmarknaden: ungdomar utan högre utbildning och utrikes födda.

Genom att vilja fördubbla arbetsgivaravgiften för ungdomar, höja restaurangmomsen och sänka taket för rutavdraget försvårar man för ungdomar och nyanlända att få sitt första riktiga jobb. Just restaurang- och hemservicebranscherna anställer ju många ungdomar och människor från andra länder.

Socialdemokraternas förslag drabbar i synnerhet Stockholm. Här skapas många av de nya jobben i Sverige, framför allt inom tjänstesektorn. Hit söker sig många unga och många från andra länder. Trots att vi har gått igenom några väldigt tuffa år är arbetslösheten i Stockholm relativt låg. Att i det läget vilja slå undan benen på branscher som skapar riktiga jobb för ungdomar och utrikes födda, och ersätta dessa med konstruerade bidragsjobb, är helt fel väg att gå.

Det är bra att det blir tydligt vilka alternativen är inför vårens och höstens val. Historiskt sett har stödet för Socialdemokraterna sjunkit när partiet har lagt fram sin konkreta politik. Vi räds inte debatten om vilket politiskt alternativ som är bäst för Stockholm och Sverige.

Idag hade jag förmånen att få besöka Mikael Elias Teoretiska gymnasium, ett fristående gymnasium med ca 400 elever i Stadshagen på Kungsholmen. Skolan erbjuder studier på det naturvetenskapliga programmet, teknikprogrammet, ekonomiprogrammet och samhällsvetenskapliga programmet. Skolan startade 2007 och är sedan 2008 en del av koncernen Academedia. Jag fick träffa bland andra Helén Forsberg, rektor, och Patricia Diaz som är utvecklingsledare bland annat inom IT i undervisningen.

Jag fick också förmånen att göra lektionsbesök bl.a. hos en klass på naturprogrammet som läser kursen matematik 4. Dagens lektion berörde hur man deriverar och bl a kom kedjeregeln upp. Här ska jag villigt erkänna att jag hade glömt det mesta av matematikens gåtor!

IMG_4280.JPG

Här får jag en genomgång av läraren Niklas Lindberg av hur jag ska kunna uppnå godkänt betyg i inre derivata

Idag går nästan hälften av gymnasieeleverna från Stockholms stad i fristående skolor. Mångfalden av huvudmän och pedagogiska inriktningar är stor och valmöjligheterna många, och som huvudmän delar vi i många avseenden samma utmaningar.  Det handlar om att se till att undervisningen håller bästa kvalitet så att alla elever får utvecklas till toppen av sin förmåga, oavsett vilken skola eleven har valt eller vilket program man går på.

Läs mer om mitt besök här.

Stockholm står starkt rustat inför framtiden. Sedan vi tog över makten 2006 har 85 000 fler personer fått ett arbete att gå till och 1800 färre hushåll har behov av försörjningsstöd. Trots en allvarlig ekonomisk kris var sysselsättningsgraden högre i ett alliansstyrt Stockholm år 2009, än vad den var i ett socialdemokratiskt styrt Stockholm under högkonjunktur år 2005. Vi har klarat av att ge stockholmarna mer kvar i plånboken samtidigt som skatteintäkterna totalt sett har ökat kraftigt, eftersom att fler har fått ett jobb att gå till. Bara ytterligare satsningar på jobb och kunskap kan säkra att Stockholm kan fortsätta att växa så starkt.

Sedan 2006 har vi ökat resurserna till förskolan och skolan rejält. Kunskapsresultaten i Stockholms skolor har också blivit bättre på i stort sett samtliga områden, exempelvis vad gäller betyg och resultaten på de nationella proven. Regeringen går nu vidare med ytterligare satsningar för mer kunskap. Vårpropositionen innebär att Stockholm på sikt kommer att få omkring 420 miljoner kronor extra årligen för att höja kunskapsresultaten i skolan. Satsningarna på bland annat fler lärare, obligatorisk läxhjälp, utbyggd sommarskola och på ökad läsförståelse är alla angelägna reformer som kommer att komplettera och förstärka de satsningar som redan görs i staden.

Staten bidrar också till löneökningar för stadens lärare genom karriärreformen. Att staden snart kommer att ha 870 förstelärare anställda i våra skolor kommer att göra skillnad. Det innebär en rejäl lönehöjning om drygt 74 miljoner kronor, vilket tillsammans med våra egna satsningar på högre lärarlöner kan bidra till att höja yrkets status. Läraryrket är Sveriges viktigaste yrke. Det måste också märkas i plånboken!

Läs också: Förstelärare stort lönelyft för kvinnor och fler förstelärare i ytterstadsskolor

Läs om ökande sysselsättningssiffror i Stockholm hos Ulla Hamilton.

 

Nytt Nobelcenter

Idag presenterade tävlingsjuryn för ett Nobelcenter på Blasieholmsudden ett vinnande förslag i den arkitekttävling som pågått sedan en tid tillbaka. Vinnaren är ”Nobelhuset” av David Chipperfield Architects Berlin. Läs mer och se bilder på det vinnande förslaget här.

Det vinnande förslaget kommer att bearbetas för att kunna utgöra underlag för en detaljplan och en politisk behandling av förslaget ta vid. I den kommande processen kommer synpunkter på nytt Nobelcenter att hämtas in från en mängd olika håll.

Folkpartiets välkomnar ett Nobelcenter men anser att man i den kommande processen bör ta stor hänsyn till den kulturmiljö som finns på Blasieholmen. Att radera ut en plats historia är sällan välbetänkt. På platsen ligger både ett Tullhus från 1876 och två varuskjul/hamnmagasin. Staden bör verka för att Tullhuset bevaras och att de två varuskjulen bevaras, exempelvis genom att flyttas till en lämplig plats. Självfallet måste också sjötrafiken ges utrymme också i framtiden.

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 2 814 andra följare

%d bloggers like this: